słownik węgiersko-angielski »

felülkerekedik (vmin) w języku angielskim

węgierskiangielski
felülkerekedik (vmin) ige

master [mastered, mastered, mastering, masters]◼◼◼ verb
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

countervail against something verb
[UK: ˈkaʊn.tə.veɪl ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkaʊn.tə.veɪl ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

get the mastery over something verb
[UK: ˈɡet ðə ˈmɑːst.ər.i ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ðə ˈmæst.ər.i ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

węgierskiangielski