słownik węgiersko-angielski »

esetlen w języku angielskim

węgierskiangielski
esetlen

awkward◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.kwəd] [US: ˈɑː.kwərd]

clumsy [clumsier, clumsiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈklʌm.zi] [US: ˈklʌm.zi]

bearish◼◼◻ adjective
[UK: ˈbeə.rɪʃ] [US: ˈbe.rɪʃ]

gawky [gawkier, gawkiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡɔːk.i] [US: ˈɡɒk.i]

gauche [gaucher, gauchest]◼◻◻ adjective
[UK: ɡəʊʃ] [US: ɡoʊʃ]

wooden◼◻◻ adjective
[UK: ˈwʊd.n̩] [US: ˈwʊd.n̩]

clunky [clunkier, clunkiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈkləŋk.i] [US: ˈkləŋk.i]

ungainly◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɡeɪn.li] [US: ʌn.ˈɡeɪn.li]

unwieldy [unwieldier, unwieldiest]◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈwiːl.di] [US: ʌˈn.wiːl.di]

graceless◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡreɪ.slɪs] [US: ˈɡreɪ.sləs]

hulking◼◻◻ adjective
[UK: ˈhʌlkɪŋ] [US: ˈhʌlkɪŋ]

ponderous◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒn.də.rəs] [US: ˈpɑːn.də.rəs]

uncouth◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈk.uːθ] [US: ˈənˈk.uːθ]

uneasy [uneasier, uneasiest]◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈiː.zi] [US: ʌ.ˈniː.zi]

ungraceful◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɡreɪ.sfəl] [US: ʌn.ˈɡreɪ.sfəl]

inelegant adjective
[UK: ˌɪn.ˈe.lɪ.ɡənt] [US: ˌɪn.ˈe.lɪ.ɡənt]

angular adjective
[UK: ˈæŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈæŋ.ɡjə.lər]

cringeworthy

fumbling adjective
[UK: ˈfʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈfʌm.bl̩ɪŋ]

ham-fisted adjective
[UK: hæm fɪ.stɪd] [US: ˈhæm ˈfɪ.stəd]

heavy-handed adjective
[UK: ˈhe.vi ˈhæn.dɪd] [US: ˈhe.vi ˈhæn.dəd]

loutish adjective
[UK: ˈlaʊ.tɪʃ] [US: ˈlaʊ.tɪʃ]

lubberly adjective
[UK: ˈlʌ.bə.li] [US: ˈlʌ.bə.li]

lumbering adjective
[UK: ˈlʌm.bər.ɪŋ] [US: ˈlʌm.bər.ɪŋ]

lumbersome adjective
[UK: lˈʌmbəsˌʌm] [US: lˈʌmbɚsˌʌm]

sloucher noun
[UK: ˈslaʊʧə ] [US: ˈslaʊʧər ]

thumbless adjective
[UK: ˈθʌmləs ] [US: ˈθʌmləs ]

whelpish adjective
[UK: wˈelpɪʃ] [US: wˈelpɪʃ]

esetlen melléknév
biz

cubbish adjective
[UK: ˈkʌ.bɪʃ] [US: ˈkʌ.bɪʃ]

esetlen alak

hawbuck[UK: ˈhɔː.bʌk] [US: ˈhɔː.bʌk]

esetlen alakú melléknév

clumsily built adjective
[UK: ˈklʌm.zɪ.li] [US: ˈklʌm.sə.li]

esetlen ember

bumpkin [bumpkins] noun
[UK: ˈbʌmpkɪn] [US: ˈbʌmpˌkɪn]

clod-hopper[UK: klɒd ˈhɒ.pə(r)] [US: ˈklɑːd ˈhɑː.pər]

fumbler noun
[UK: ˈfʌm.blə(r)] [US: ˈfʌm.blər]

gawk [gawked, gawked, gawking, gawks] verb
[UK: ɡɔːk] [US: ˈɡɒk]

lumbrous[UK: lˈʌmbrəs] [US: lˈʌmbrəs]

esetlen falusi fajankó főnév

bumpkin [bumpkins] noun
[UK: ˈbʌmpkɪn] [US: ˈbʌmpˌkɪn]

esetlen fickó főnév

hobbledehoy noun
[UK: ˈhɒbl.dɪho.ɪ] [US: ˈhɒbl.dɪho.ɪ]

lubber [lubbers] noun
[UK: ˈlʌ.bə(r)] [US: ˈlʌ.bər]

lummox noun
[UK: ˈlʌ.məks] [US: ˈlʌ.məks]

12

You can find it in:

węgierskiangielski