słownik węgiersko-angielski » elferdít w języku angielskim

węgierskiangielski
elferdít ige

distort◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈstɔːt] [US: ˌdɪ.ˈstɔːrt]

contort verb
[UK: kən.ˈtɔːt] [US: kən.ˈtɔːrt]

garble verb
[UK: ˈɡɑːb.l̩] [US: ˈɡɑːr.bl̩]

mangle verb
[UK: ˈmæŋ.ɡl̩] [US: ˈmæŋ.ɡl̩]

misreport verb
[UK: ˌmɪ.srə.ˈpɔːt] [US: ˌmɪ.srə.ˈpɔːrt]

miss-state verb
[UK: mɪs steɪt] [US: ˈmɪs ˈsteɪt]

rack verb
[UK: ræk] [US: ˈræk]

slant verb
[UK: slɑːnt] [US: sˈlænt]

sophisticate verb
[UK: sə.ˈfɪ.stɪk.eɪt] [US: sə.ˈfɪ.stɪˌket]

twist verb
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

twist out of shape verb

elferdít (hírt) (átv) ige

angle verb
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]

elferdít (vmit) (átv) ige

put something out of true verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt əv truː] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt əv ˈtruː]

elferdít (átv) ige

pervert◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈvɜːt] [US: ˈpɝː.vərt]

misrepresent verb
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.ˈzent] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.ˈzent]

elferdít (értelmet) ige

wring (wrung, wrung) verb
[UK: rɪŋ rʌŋ rʌŋ] [US: ˈrɪŋ ˈrəŋ ˈrəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

elferdített melléknév

writhen adjective
[UK: ˈrɪð.ən] [US: ˈrɪð.ən]

elferdíthető (értelmileg) melléknév

slantable adjective
[UK: ˈslɑːntəbl ] [US: ˈslæntəbl ]

elferdíti az igazságot

overstrain the truth[UK: ˌəʊv.ə.ˈstreɪn ðə truːθ] [US: ˌoʊv.ə.ˈstreɪn ðə ˈtruːθ]

elferdíti az igazságot (átv)

stretch the truth[UK: stretʃ ðə truːθ] [US: ˈstretʃ ðə ˈtruːθ]

elferdíti vknek a szavait

twist someone's words (around)[UK: twɪst ˈsəˌm.wənz ˈwɜːdz] [US: ˈtwɪst ˈsəˌm.wənz ˈwɝːdz]

elferdítve ad elő ige

misrepresent◼◻◻ verb
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.ˈzent] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.ˈzent]

elferdítés főnév

perversion◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈvɜːʃ.n̩] [US: pər.ˈvɝː.ʒən]

misrepresetation◼◻◻ noun

defeature noun
[UK: dɪ.ˈfiː.tʃə] [US: dɪ.ˈfiː.tʃər]

distortion noun
[UK: dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

sophistication noun
[UK: sə.ˌfɪ.stɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: sə.ˌfɪ.stɪˈk.eɪʃ.n̩]

twist noun
[UK: twɪst] [US: ˈtwɪst]

elferdítő

garbler noun
[UK: ˈgɑːblə ] [US: ˈgɑrbələr ]

perversive adjective
[UK: pə.ˈvɜː.sɪv] [US: pə.ˈvɜːr.sɪv]

humorosan elferdített szó

malaprop[UK: ˈmæ.lə.ˌprɑːp] [US: ˈmæ.lə.ˌprɑːp]

szó humoros elferdítése főnév

malapropism noun
[UK: ˈmæ.lə.prɒ.pɪ.zəm] [US: ˈmæ.lə.prɒ.pɪ.zəm]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies