słownik węgiersko-angielski » érzeleg w języku angielskim

węgierskiangielski
érzeleg ige

make a cheap display of emotion verb
[UK: ˈmeɪk ə tʃiːp dɪ.ˈspleɪ əv ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə ˈtʃiːp ˌdɪ.ˈspleɪ əv ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

sentimentalize verb
[UK: ˌsen.tɪ.ˈmen.tə.laɪz] [US: ˌsen.tɪ.ˈmen.tə.laɪz]

slobber verb
[UK: ˈslɒ.bə(r)] [US: sˈlɑː.bər]

slop over verb
[UK: slɒp ˈəʊv.ə(r)] [US: sˈlɑːp ˈoʊv.r̩]

You can find it in:

węgierskiangielski