słownik węgiersko-angielski »

átabotában csinál w języku angielskim

węgierskiangielski
átabotában csinál

huddle things[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz]

huddle things together[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

huddle things up[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp]

slap-dash[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

átabotában csinál (vmit) ige

do something in a slap-dash manner verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə slæp ˈdæʃ ˈmæ.nə(r)] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə sˈlæp ˈdæʃ ˈmæ.nər]

You can find it in:

węgierskiangielski