Polnisch-Deutsch Wörterbuch »

racja bedeutet auf Deutsch

PolnischDeutsch
racja noun
słuszność, prawda

das Recht [des Recht(e)s; die Rechte]Substantiv

racja stanu (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nadrzędny interes państwa i narodu, wspólny dla większości obywateli i organizacji działających na rzecz państwa;
noun

StaatsraisonSubstantiv

aberracja (astronomia, astronomiczny) pozorne odchylenie ciał niebieskich od ich rzeczywistego położenia wywołane ruchem Ziemi po orbicie albo jej obrotem;
noun

Aberration | AbweichungSubstantiv

aberracja (erudycyjny) odchylenie od normalnego stanu; nieprawidłowość;
noun

Aberration | AbweichungSubstantiv

aberracja (optyka, optyczny) wada soczewek powodująca nieostrość, zabarwienie bądź zniekształcenie obrazu; wada odwzorowywania obrazu przez układy optyczne;
noun

Aberration | AbweichungSubstantiv

aberracja optyczna noun

die Aberration [der Aberration; die Aberrationen]Substantiv

aberracja światła noun

die Aberration [der Aberration; die Aberrationen]Substantiv

abiuracja

Abjuration

adhokracja noun
ustrój organizacyjny charakteryzująca się tymczasowością i zredukowaną do minimum strukturą formalną;

AdhokratieSubstantiv

administracja noun
kierownictwo jakiejś instytucji, przedsiębiorstwa itp.

die Verwaltung [der Verwaltung; die Verwaltungen]Substantiv

administracja noun
system organów państwowych i samorządowych, służący sprawowaniu władzy wykonawczej w państwie;

Verwaltung | VerwaltungsbehördeSubstantiv

administracja noun
zarządzanie czymś, administrowanie

Verwaltung | VerwaltenSubstantiv

admiracja (książkowy) (dawniej, dawny) przejaw podziwu i uwielbienia dla kogoś lub czegoś
noun

die Bewunderung [der Bewunderung; die Bewunderungen]Substantiv

adoracja (religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) ceremonia oddawania czci Bogu lub świętym
noun

die Anbetung [der Anbetung; die Anbetungen]Substantiv

aeracja noun
napowietrzanie;

Aeration | BelüftungSubstantiv

aglomeracja (urbanistyka, urbanistyczny) zespół miast i osiedli, skupionych na względnie małym obszarze, zazwyczaj wokół dużego miasta lub ośrodka przemysłowego;
noun

der Ballungsraum [des Ballungsraum(e)s; die Ballungsräume]Substantiv

aglomeracja noun
nagromadzenie, skupienie czegoś; (także, też) to, co zostało zgromadzone

die Sammlung [der Sammlung; die Sammlungen]Substantiv

akceleracja noun
przyspieszenie

die Akzeleration [der Akzeleration; die Akzelerationen]Substantiv

akulturacja (socjologia, socjologiczny) przyjęcie przez osobę lub grupę kultury innej grupy
noun

die Akkulturation [der Akkulturation; die Akkulturationen]Substantiv

aliteracja (językoznawstwo, językoznawczy) powtórzenie jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers;
noun

Alliteration | StabreimSubstantiv

alteracja (muzykologia, muzyka, muzykologiczny, muzyczny) podwyższenie lub obniżenie dźwięku należącego do skali lub akordu
noun

Alteration | AlterierungSubstantiv

arystokracja noun
najwyższy stan społeczny, do którego przynależy się (najczęściej) ze względu na urodzenie;

die Aristokratie [der Aristokratie; die Aristokratien]Substantiv

aspiracja (fonetyka, fonetyczny) przydech
noun

das Verlangen, die AspirationSubstantiv

aspiracja noun

die Aspiration [der Aspiration; die Aspirationen]Substantiv

aspiracja noun
dążenie do czegoś, pragnienie zrobienia lub dokonania czegoś

das Verlangen, die AspirationSubstantiv

autokracja (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) rządy jednostki lub wąskiej grupy, sprawowane poza kontrolą społeczną;
noun

die Autokratie [der Autokratie; die Autokratien]Substantiv

biurokracja (potocznie, potoczny) przesadna formalistyka w działalności urzędów, bezduszne przestrzeganie przepisów w załatwianiu spraw urzędowych i interesantów
noun

die Bürokratie [der Bürokratie; die Bürokratien]Substantiv

celebracja noun
praktykowanie czegość z namaszczeniem, uroczyście

die Feier [der Feier; die Feiern]Substantiv

celebracja Wieczerzy Pańskiej

Abendmahlsfeier

defenestracja (książkowy) wyrzucenie kogoś lub czegoś przez okno;
noun

Defenestration | FenstersturzSubstantiv

deflagracja (chemia, chemiczny) szybkie spalanie materiału wybuchowego, jednak przebiegające stosunkowo łagodnie w stosunku do detonacji;
noun

Verpuffung | DeflagrationSubstantiv

defloracja (medycyna, medyczny) przerwanie błony dziewiczej
noun

Defloration | EntjungferungSubstantiv

degeneracja noun

die Degeneration [der Degeneration; die Degenerationen]Substantiv

deklaracja (prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) zobowiązanie mające moc prawną, akt prawny
noun

die Deklaration [der Deklaration; die Deklarationen]Substantiv

deklaracja noun
ogłoszenie, oświadczenie; sformułowanie poglądów, przekonań

die Deklaration [der Deklaration; die Deklarationen]Substantiv

deklaracja niepodległości phrase

die Unabhängigkeitserklärung [der Unabhängigkeitserklärung; die Unabhängigkeitserklärungen]Phrase

deklaracja podatkowa (prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) (księgowość) dokument zawierający informacje o osiągniętych dochodach lub poniesionych stratach;
noun

die Steuererklärung [der Steuererklärung; die Steuererklärungen]Substantiv

dekoracja noun
element upiększający, ozdabiający dany przedmiot, budynek lub jego wnętrze

der Schmuck [des Schmuck(e)s; die Schmucke]Substantiv

demokracja (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, przy respektowaniu praw mniejszości;
noun

die Demokratie [der Demokratie; die Demokratien]Substantiv

demonstracja (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) zbiorowe wystąpienie mające na celu wyrażenie protestu lub poparcia, zwykle głośne lub gwałtowne;
noun

Demo | DemonstrationSubstantiv

12