Maďarčina-Angličtina slovník »

tökéletes meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
tökéletes melléknév

perfect◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈfekt] [US: pər.ˈfekt]

complete [completer, completest]◼◼◻ adjective
[UK: kəm.ˈpliːt] [US: kəm.ˈpliːt]

sound [sounder, soundest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

exquisite◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈskwɪz.ɪt] [US: ɪk.ˈskwɪz.ɪt]

very◼◻◻ adjective
[UK: ˈver.i] [US: ˈver.i]

flawless◼◻◻ adjective
[UK: ˈflɔː.ləs] [US: ˈflɒ.ləs]

impeccable◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpek.əb.l̩] [US: ˌɪm.ˈpek.əb.l̩]

utter◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌ.tə(r)] [US: ˈʌ.tər]

consummate◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈsʌ.mət] [US: ˈkɑːn.sə.mət]

accomplished◼◻◻ adjective
[UK: əˈk.ʌm.plɪʃt] [US: əˈk.ɑːm.plɪʃt]

thorough◼◻◻ adjective
[UK: ˈθʌ.rə] [US: ˈθɝːo.ʊ]

finished◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɪ.nɪʃt] [US: ˈfɪ.nɪʃt]

regular◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

rank adjective
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

beyond all praise adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd ɔːl preɪz] [US: bɪ.ˈɑːnd ɔːl ˈpreɪz]

blissfulness adjective
[UK: ˈblɪsfʊlnəs ] [US: ˈblɪsfəlnəs ]

can be hardly improved on adjective
[UK: kæn bi ˈhɑːd.li ɪm.ˈpruːvd ɒn] [US: ˈkæn bi ˈhɑːrd.li ˌɪm.ˈpruːvd ɑːn]

impeccant adjective
[UK: ɪmpˈekənt] [US: ɪmpˈekənt]

master-like adjective
[UK: ˈmɑːst.ə(r) ˈlaɪk] [US: ˈmæst.r̩ ˈlaɪk]

masterly adjective
[UK: ˈmɑːst.ə.li] [US: ˈmæst.r̩.li]

point-device adjective
[UK: pɔɪnt dɪ.ˈvaɪs] [US: ˈpɔɪnt dɪ.ˈvaɪs]

pukka adjective
[UK: ˈpʌk.ə] [US: ˈpʌk.ə]

unmixed adjective
[UK: ʌn.ˈmɪkst] [US: ʌn.ˈmɪkst]

tökéletes céllövő

he's a dead shot[UK: hiːz ə ded ʃɒt] [US: hiz ə ˈded ˈʃɑːt]

tökéletes hallás

absolute pitch [absolute pitches] noun
[UK: ˈæb.sə.luːt pɪtʃ] [US: ˈæb.sə.ˌluːt ˈpɪtʃ]

perfect pitch[UK: pə.ˈfekt pɪtʃ] [US: pər.ˈfekt ˈpɪtʃ]

tökéletes harmóniát teremtő melléknév

euharmonic adjective
[UK: jˌuːhɑːmˈɒnɪk] [US: jˌuːhɑːrmˈɑːnɪk]

tökéletes kivitel főnév

craftsmanship◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɑːft.mən.ʃɪp] [US: ˈkræft.smən.ˌʃɪp]

tökéletes modor

high-bred manners[UK: haɪ bred ˈmæ.nəz] [US: ˈhaɪ ˈbred ˈmæ.nərz]

tökéletes pár főnév

perfect match [perfect matches]◼◼◼ noun

tökéletes tisztaság főnév

immaculateness noun
[UK: ɪˈmækjʊlɪtnəs ] [US: ɪˈmækjulɪtnəs ]

tökéletes volta főnév

immaculateness noun
[UK: ɪˈmækjʊlɪtnəs ] [US: ɪˈmækjulɪtnəs ]

Tökéletes!

Just so![UK: dʒəst ˈsəʊ] [US: dʒəst ˈsoʊ]

tökéletesedik ige

improve [improved, improved, improving, improves]◼◼◼ verb
[UK: ɪm.ˈpruːv] [US: ˌɪm.ˈpruːv]

round [rounded, rounded, rounding, rounds] verb
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

tökéletesedés főnév

perfection◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfek.ʃn̩] [US: pər.ˈfek.ʃn̩]

tökéletesedő melléknév

perfective adjective
[UK: pəfˈektɪv] [US: pɚfˈektɪv]

tökéletesen határozószó

perfectly◼◼◼ adverb
[UK: ˈpɜː.fɪkt.li] [US: ˈpɝː.fəkt.li]

completely◼◼◻ adverb
[UK: kəm.ˈpliːt.li] [US: kəm.ˈpliːt.li]

absolutely◼◼◻ adverb
[UK: ˈæb.sə.luːt.li] [US: ˌæb.sə.ˈluːt.li]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina