Maďarčina-Angličtina slovník » magától értetődő meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
magától értetődő

axiomatic adjective
[UK: ˌæk.siə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌæk.siə.ˈmæ.tɪk]

evident adjective
[UK: ˈe.vɪ.dənt] [US: ˈe.və.dənt]

implicit adjective
[UK: ɪm.ˈplɪ.sɪt] [US: ˌɪm.ˈplɪ.sət]

self-evident adjective
[UK: self ˈe.vɪ.dənt] [US: ˈself ˈe.və.dənt]

trivial[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]

magától értetődő dolog

matter of course[UK: ˈmæ.tə(r) əv kɔːs] [US: ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs]

understood thing[UK: ˌʌn.də.ˈstʊd ˈθɪŋ] [US: ˌʌn.dər.ˈstʊd ˈθɪŋ]

magától értetődő számára

it comes natural to him[UK: ɪt kʌmz ˈnæt.ʃrəl tuː hɪm] [US: ˈɪt ˈkəmz ˈnæ.tʃə.rəl ˈtuː ˈhɪm]

magától értetődő volta (vmnek) főnév

matter-of-factness noun
[UK: ˈmæ.tə(r) əv] [US: ˈmæ.tər əv]

magától értetődően

as a matter of course[UK: əz ə ˈmæ.tə(r) əv kɔːs] [US: ˈæz ə ˈmæ.tər əv ˈkɔːrs]

evidently adverb
[UK: ˈe.vɪ.dənt.li] [US: ˈe.və.dənt.li]

necessarily adverb
[UK: ˌne.sə.ˈse.rə.li] [US: ˌne.sə.ˈse.rə.li]

obviously adverb
[UK: ˈɒb.vɪə.sli] [US: ˈɑːb.viə.sli]

magától értetődőnek tekint

take for granted[UK: teɪk fɔː(r) ˈɡrɑːn.tɪd] [US: ˈteɪk ˈfɔːr ˈɡræn.təd]

magától értetődőnek vesz

take for granted[UK: teɪk fɔː(r) ˈɡrɑːn.tɪd] [US: ˈteɪk ˈfɔːr ˈɡræn.təd]

ez magától értetődő

that goes without saying[UK: ðæt ɡəʊz wɪð.ˈaʊt ˈseɪ.ɪŋ] [US: ˈðæt ɡoʊz wɪð.ˈaʊt ˈseɪ.ɪŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies