Maďarčina-Angličtina slovník » levesz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
levesz

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

remove◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈmuːv] [US: ri.ˈmuːv]

reach◼◻◻ verb
[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

take down◼◻◻ verb
[UK: teɪk daʊn] [US: ˈteɪk ˈdaʊn]

get off◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

get-off◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

photograph verb
[UK: ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf] [US: ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

pull off verb
[UK: pʊl ɒf] [US: ˈpʊl ˈɒf]

unbuckle verb
[UK: ˌʌn.ˈbʌk.l̩] [US: ˌʌn.ˈbʌk.l̩]

draw off verb
[UK: drɔː ɒf] [US: ˈdrɒ ˈɒf]

get down verb
[UK: ˈɡet daʊn] [US: ˈɡet ˈdaʊn]

reach down verb
[UK: riːtʃ daʊn] [US: ˈriːtʃ ˈdaʊn]

takeoff noun
[UK: ˈteɪˌkɒf] [US: ˈteɪˌkɒf]

unhang [unhung, unhunged, unhung] verb
[UK: ˈʌn.ˈhæŋ ˈʌn.ˈhʌŋ] [US: ən.ˈhæŋ ˈʌn.ˈhʌŋ]
irregular verb

unlung verb
[UK: ˌʌnˈlʌŋ ] [US: ʌnˈlʌŋ ]

unslung verb
[UK: ˌʌnˈslʌŋ ] [US: ʌnˈslʌŋ ]

levesz (ágyút taligáról) ige

unlimber verb
[UK: ˌʌnˈlɪmbə ] [US: ʌnˈlɪmbər ]

levesz (hangot) (átv) ige

dial down verb
[UK: ˈdaɪəl daʊn] [US: ˈdaɪəl ˈdaʊn]

levesz (ruhát) ige

take off◼◼◼ verb
[UK: teɪk ɒf] [US: ˈteɪk ˈɒf]

levesz (terhet) ige

unburden◼◼◼ verb
[UK: ˌʌn.ˈbɜːd.n̩] [US: ən.ˈbɝː.dn̩]

levesz (vmit) (vmről) ige

pull something off something verb
[UK: pʊl ˈsʌm.θɪŋ ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊl ˈsʌm.θɪŋ ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

levesz a lábáról

blow socks off[UK: bləʊ ˈsɒks ɒf] [US: ˈbloʊ ˈsɑːks ˈɒf]

levesz a lábáról (átv) ige

cajole verb
[UK: kə.ˈdʒəʊl] [US: kəˈdʒoʊl]

levesz a lábáról vkt

wheedle somebody[UK: ˈwiːd.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwiːd.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

levesz a lábáról vkt (átv)

get round somebody[UK: ˈɡet ˈraʊnd ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈraʊnd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

levesz a műsorról

cancel[UK: ˈkæn.səl] [US: ˈkæn.səl]

levesz egy figurát (sakkban)

take a piece[UK: teɪk ə piːs] [US: ˈteɪk ə ˈpiːs]

levesz egy könyvet a legfelső polcról

reach a book from the top shelf[UK: riːtʃ ə bʊk frəm ðə tɒp ʃelf] [US: ˈriːtʃ ə ˈbʊk frəm ðə ˈtɑːp ˈʃelf]

levesz kalapot ige

unbonnet verb
[UK: ˌʌnˈbɒnɪt ] [US: ʌnˈbɑnət ]

levesz lóról ige

dishorse verb
[UK: dɪshˈɔːs] [US: dɪshˈɔːrs]

levesz sapkát ige

unbonnet verb
[UK: ˌʌnˈbɒnɪt ] [US: ʌnˈbɑnət ]

levesz vkiről (vmit) ige

relieve somebody of something verb
[UK: rɪ.ˈliːv ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈliːv ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

levesz vkt a lábáról

take somebody off his legs[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ɒf hɪz leɡz] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf ˈhɪz ˈleɡz]

leveszem a kalapom előtte

I take my hat off to …[UK: ˈaɪ teɪk maɪ hæt ɒf tuː] [US: ˈaɪ ˈteɪk ˈmaɪ ˈhæt ˈɒf ˈtuː]

leveszi a béklyót ige

unhobble verb
[UK: ˌʌnˈhɒbl ] [US: ʌnˈhɑbəl ]

leveszi a cipőjét

pull off one's boots[UK: pʊl ɒf wʌnz buːts] [US: ˈpʊl ˈɒf wʌnz ˈbuːts]

leveszi a fényt

dim the headlights[UK: dɪm ðə ˈhed.laɪts] [US: ˈdɪm ðə ˈhed.ˌlaɪts]

dip the headlights[UK: dɪp ðə ˈhed.laɪts] [US: ˈdɪp ðə ˈhed.ˌlaɪts]

leveszi a gázt

throttle down[UK: ˈθrɒt.l̩ daʊn] [US: ˈθrɑːt.l̩ ˈdaʊn]

leveszi a hámot ige

ungear verb
[UK: ˈʌn.ˈɡɪə] [US: ˈʌn.ˈɡɪə]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina