Maďarčina-Angličtina slovník » elfog meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elfog ige

capture◼◼◼ verb
[UK: ˈkæp.tʃə(r)] [US: ˈkæp.tʃər]

get [got, got gotten]◼◼◼ verb
[UK: ˈɡet ˈɡɒt ˈɡɒt ˈɡɒt.n̩] [US: ˈɡet ˈɡɑːt ˈɡɑːt ˈɡɑːt.n̩]
irregular verb

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

catch [caught, caught]◼◼◼ verb
[UK: kætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt] [US: ˈkætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt]
irregular verb

arrest◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈrest] [US: ə.ˈrest]

pick up◼◼◻ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

trap◼◼◻ verb
[UK: træp] [US: ˈtræp]

catch up◼◻◻ verb
[UK: kætʃ ʌp] [US: ˈkætʃ ʌp]

cop◼◻◻ verb
[UK: kɒp] [US: ˈkɑːp]

nick◼◻◻ verb
[UK: nɪk] [US: ˈnɪk]

collar◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈkɑː.lər]

nab◼◻◻ verb
[UK: næb] [US: ˈnæb]

overtake [overtook, overtaken]◼◻◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈteɪk ˌəʊv.ə.ˈtʊk ˌəʊv.ə.ˈteɪkən] [US: ˌoʊv.ə.ˈteɪk ˌoʊv.ə.ˈtʊk ˌoʊv.ə.ˈteɪkən]
irregular verb

grip [gripped, gripped]◼◻◻ verb
[UK: ɡrɪp ˈɡrɪp] [US: ˈɡrɪp ˈɡrɪp]

pinch◼◻◻ verb
[UK: pɪntʃ] [US: ˈpɪntʃ]

hunt down◼◻◻ verb
[UK: hʌnt daʊn] [US: ˈhənt ˈdaʊn]

prize◼◻◻ verb
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

come upon verb
[UK: kʌm ə.ˈpɒn] [US: ˈkəm ə.ˈpɑːn]

run down verb
[UK: rʌn daʊn] [US: ˈrən ˈdaʊn]

elfog (átv is) ige

seize◼◼◼ verb
[UK: siːz] [US: siːz]

elfog (labdát, levelet) ige

intercept◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈsept] [US: ˌɪn.tər.ˈsept]

elfog (vkt) ige

nail◼◼◼ verb
[UK: neɪl] [US: ˈneɪl]

elfog vkt

catch hold of somebody[UK: kætʃ həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkætʃ hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

cop it[UK: kɒp ɪt] [US: ˈkɑːp ˈɪt]

lay hands on somebody[UK: leɪ hændz ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ˈhændz ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lay hold of somebody[UK: leɪ həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lay one's hand on somebody's shoulder[UK: leɪ wʌnz hænd ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈleɪ wʌnz ˈhænd ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈʃoʊl.də(r)]

take hold of somebody[UK: teɪk həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

take somebody prisoner[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ˈprɪz.nə(r)] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈprɪ.zə.nər]

elfog vkt (érzés) (átv)

descend upon somebody[UK: dɪ.ˈsend ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: də.ˈsend ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elfogad ige

accept◼◼◼ verb
[UK: ək.ˈsept] [US: æk.ˈsept]

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

agree to◼◼◻ verb

grant◼◼◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

acknowledge◼◼◻ verb
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ]

assume◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈsjuːm] [US: ə.ˈsuːm]

adopt◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈdɒpt] [US: ə.ˈdɑːpt]

recognize◼◻◻ verb
[UK: ˈrek.əɡ.naɪz] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪz]

put up with◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ʌp wɪð] [US: ˈpʊt ʌp wɪθ]

establish◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈstæ.blɪʃ] [US: ə.ˈstæ.blɪʃ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina