Maďarčina-Angličtina slovník » beszámoló meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
beszámoló

report◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

account◼◼◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

statement◼◼◻ noun
[UK: ˈsteɪt.mənt] [US: ˈsteɪt.mənt]

coverage◼◻◻ noun
[UK: ˈkʌ.və.rɪdʒ] [US: ˈkʌ.və.rədʒ]

narrative◼◻◻ noun
[UK: ˈnæ.rə.tɪv] [US: ˈne.rə.tɪv]

oral◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.rəl] [US: ˈɔː.rəl]

recital◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈsaɪt.l̩] [US: rə.ˈsaɪt.l̩]

record◼◻◻ noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

talk◼◻◻ noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

memoir noun
[UK: ˈmem.wɑː(r)] [US: ˈmem.wɑːr]

mis-statement noun
[UK: ˌem aɪ ˈes ˈsteɪt.mənt] [US: ˈmɪs ˈsteɪt.mənt]

reporter noun
[UK: rɪ.ˈpɔː.tə(r)] [US: rə.ˈpɔːr.tər]

résumé noun adjective

reviewal noun
[UK: rɪvjˈuːəl] [US: rɪvjˈuːəl]

beszámoló jelentés főnév

memoir noun
[UK: ˈmem.wɑː(r)] [US: ˈmem.wɑːr]

beszámolót tart (vmről)

give an account of something[UK: ɡɪv ən əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈæn əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ]

gyűlésről beszámolót közöl

cover a meeting[UK: ˈkʌ.və(r) ə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈkʌ.vər ə ˈmiːt.ɪŋ]

gyűlésről beszámolót ír

cover a meeting[UK: ˈkʌ.və(r) ə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈkʌ.vər ə ˈmiːt.ɪŋ]

helytelen beszámoló főnév

misrecital noun
[UK: mɪsrɪsˈaɪtəl] [US: mɪsrɪsˈaɪɾəl]

hírlapi beszámolót ír

cover[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

pénzügyi beszámoló

money article[UK: ˈmʌ.ni ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈmʌ.ni ˈɑːr.tək.l̩]

részletes beszámoló főnév

recountal noun
[UK: rɪkˈaʊntəl] [US: rɪkˈaʊntəl]

recountment noun
[UK: ˌriːˈkaʊntmənt ] [US: rɪˈkaʊntmənt ]

sajtóbeszámoló főnév

press report◼◼◼ noun

szóbeli (vizsga, beszámoló) melléknév

oral◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.rəl] [US: ˈɔː.rəl]

tárgyilagos és pontos beszámoló

fair and accurate report[UK: feə(r) ənd ˈæ.kjə.rət rɪ.ˈpɔːt] [US: ˈfer ænd ˈæ.kjə.rət ri.ˈpɔːrt]

tőzsdei beszámoló

city-article[UK: ˈsɪ.ti ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈsɪ.ti ˈɑːr.tək.l̩]

élménybeszámoló főnév

account of one’s experiences noun

travelogue noun
[UK: ˈtræ.və.lɒɡ] [US: ˈtræ.və.ˌlɒɡ]

úti beszámoló főnév
GB

travelogue noun
[UK: ˈtræ.və.lɒɡ] [US: ˈtræ.və.ˌlɒɡ]

úti beszámoló főnév
US

travelog noun
[UK: trˈavɪlˌɒɡ] [US: trˈævɪlˌɑːɡ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies