Engelsk-Ungersk ordbok » discussion är på ungerska

EngelskaUngerska
discussion noun
[UK: dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

megbeszélés◼◼◼ főnév

tárgyalás◼◼◼ főnév

vita◼◼◼ főnév

megvitatás◼◼◻ főnév

értekezés◼◻◻ főnév

taglalás főnév

discussional adjective
[UK: dɪskˈʌʃənəl]
[US: dɪskˈʌʃənəl]

vitatható melléknév

vitatkozó melléknév

after much discussion [UK: ˈɑːf.tə(r) ˈmʌtʃ dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˈæf.tər ˈmʌtʃ ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

hosszú vita után

animated discussion [UK: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˈæ.nə.ˌme.təd ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

heves vita

cede a point in discussion [UK: siːd ə pɔɪnt ɪn dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˈsiːd ə ˈpɔɪnt ɪn ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

enged egy vitapontban

close the door upon any discussion [UK: kləʊz ðə dɔː(r) ə.ˈpɒn ˈe.ni dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: kloʊz ðə ˈdɔːr ə.ˈpɑːn ˈe.ni ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

lehetetlenné tesz bármely vitát

lehetetlenné tesz mindenféle vitát

megakadályoz bármely vitát

megakadályoz mindenféle vitát

come up for discussion [UK: kʌm ʌp fɔː(r) dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˈkəm ʌp ˈfɔːr ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

megvitatásra kerül

hold a public discussion [UK: həʊld ə ˈpʌ.blɪk dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: hoʊld ə ˈpʌ.blɪk ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

nyilvános vitát rendez

No matter how long we discuss the matter, the result will be the same (Used to end the discussions) [UK: nəʊ ˈmæ.tə(r) ˈhaʊ ˈlɒŋ wiː dɪ.ˈskʌs ðə ˈmæ.tə(r) ðə rɪ.ˈzʌlt wɪl bi ðə seɪm]
[US: ˈnoʊ ˈmæ.tər ˈhaʊ ˈlɔːŋ ˈwiː ˌdɪ.ˈskəs ðə ˈmæ.tər ðə rə.ˈzəlt wɪl bi ðə ˈseɪm]

száz szónak is egy a vége

panel discussion [UK: ˈpæn.l̩ dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˈpæn.l̩ ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

fórum főnév

kerekasztal beszélgetés

vitafórum főnév

question under discussion [UK: ˈkwes.tʃən ˈʌnd.ə(r) dɪ.ˈskʌʃ.n̩]
[US: ˈkwes.tʃən ˈʌnd.r̩ ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

szóban forgó kérdés

the discussion became acrimonious [UK: ðə dɪ.ˈskʌʃ.n̩ bɪˈk.eɪm ˌæ.krɪ.ˈməʊ.niəs]
[US: ðə ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩ bɪˈk.eɪm ˌæ.krəˈmo.ʊ.niəs]

a vita elmérgesedett

under discussion adjective

szóban forgó melléknév

You can find it in:

EngelskaUngerska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies