dizionario Italiano-Inglese »

dare buca significa in inglese

ItalianoInglese
dare buca verb

jilt [jilted, jilting, jilts](to jilt)
verb
[UK: dʒɪlt] [US: ˈdʒɪlt]

shirk [shirked, shirking, shirks](avoid a duty)
verb
[UK: ʃɜːk] [US: ˈʃɝːk]

stand up(to avoid a prearranged meeting)
verb
[UK: stænd ʌp] [US: ˈstænd ʌp]