dicţionar Maghiar-Englez » szeszély meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
szeszély főnév

caprice◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈpriːs] [US: kə.ˈpriːs]

whim◼◼◼ noun
[UK: wɪm] [US: ˈwɪm]

fancy◼◼◻ noun
[UK: ˈfæn.si] [US: ˈfæn.si]

fad◼◻◻ noun
[UK: fæd] [US: ˈfæd]

fantasy◼◻◻ noun
[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

freak◼◻◻ noun
[UK: friːk] [US: ˈfriːk]

vagary◼◻◻ noun
[UK: ˈveɪ.ɡə.ri] [US: ˈveɪ.ɡə.ri]

whimsy◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪm.zi] [US: ˈwɪm.zi]

eccentricity noun
[UK: ˌek.sen.ˈtrɪ.sɪ.ti] [US: ˌek.sən.ˈtrɪ.sə.ti]

fit noun
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

kink noun
[UK: kɪŋk] [US: kɪŋk]

maggot noun
[UK: ˈmæ.ɡət] [US: ˈmæ.ɡət]

tantrum noun
[UK: ˈtæn.trəm] [US: ˈtæn.trəm]

toy noun
[UK: tɔɪ] [US: ˌtɔɪ]

vapours noun
[UK: ˈveɪ.pəz] [US: ˈveɪ.pəz]

whimwham noun
[UK: wˈɪmwəm] [US: wˈɪmwæm]

szeszélyei vknek

one's little ways[UK: wʌnz ˈlɪt.l̩ ˈweɪz] [US: wʌnz ˈlɪt.l̩ ˈweɪz]

szeszélyes melléknév

capricious◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈprɪ.ʃəs] [US: kə.ˈprɪ.ʃəs]

erratic◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˈræ.tɪk] [US: ɪ.ˈræ.tɪk]

fanciful◼◼◻ adjective
[UK: ˈfæn.sɪ.fəl] [US: ˈfæn.sə.fəl]

fantastic◼◼◻ adjective
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk] [US: fæn.ˈtæ.stɪk]

fickle◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪk.l̩] [US: ˈfɪk.l̩]

fitful◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪt.fəl] [US: ˈfɪt.fəl]

moody◼◼◻ adjective
[UK: ˈmuː.di] [US: ˈmuː.di]

temperamental◼◼◻ adjective
[UK: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩] [US: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩]

changeful◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃeɪndʒ.fəl] [US: ˈtʃeɪndʒ.fəl]

eccentric◼◻◻ adjective
[UK: ek.ˈsen.trɪk] [US: ɪk.ˈsen.trɪk]

mercurial◼◻◻ adjective
[UK: mɜː.ˈkjʊə.rɪəl] [US: mər.ˈkjʊ.riəl]

pettish◼◻◻ adjective
[UK: ˈpe.tɪʃ] [US: ˈpe.tɪʃ]

petulant◼◻◻ adjective
[UK: ˈpe.tjʊ.lənt] [US: ˈpe.tʃə.lənt]

skittish◼◻◻ adjective
[UK: ˈskɪ.tɪʃ] [US: ˈskɪ.tɪʃ]

whimsical◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩]

have a little finger ache adjective
[UK: həv ə ˈlɪt.l̩ ˈfɪŋ.ɡə(r) eɪk] [US: həv ə ˈlɪt.l̩ ˈfɪŋ.ɡər ˈeɪk]

have moods adjective
[UK: həv muːdz] [US: həv ˈmuːdz]

impetuous adjective
[UK: ɪm.ˈpe.tʃʊəs] [US: ˌɪm.ˈpet.ʃwəs]

inconstant adjective
[UK: ɪnˈk.ɒn.stənt] [US: ɪnˈk.ɒn.stənt]

kinky adjective
[UK: ˈkɪŋk.i] [US: ˈkɪŋk.i]

kittle adjective
[UK: ˈkɪ.təl] [US: ˈkɪ.təl]

maggoty adjective
[UK: ˈmæ.ɡə.ti] [US: ˈmæ.ɡə.ti]

rhapsodic adjective
[UK: ˈræp.sə.di] [US: ræp.ˈsɑː.dɪk]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies