dicţionar Maghiar-Englez » ragaszkodás meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
ragaszkodás

affection◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈfek.ʃn̩] [US: ə.ˈfek.ʃn̩]

attachment◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ə.ˈtæt.ʃmənt]

adherence◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈhɪə.rəns] [US: əd.ˈhɪ.rəns]

clinging◼◻◻ noun
[UK: ˈklɪŋɪŋ] [US: ˈklɪŋɪŋ]

fidelity◼◻◻ noun
[UK: fɪ.ˈde.lɪ.ti] [US: fə.ˈde.lə.ti]

attach verb
[UK: ə.ˈtætʃ] [US: ə.ˈtætʃ]

hugging noun

motherliness noun
[UK: ˈmʌð.ə.li.nəs] [US: ˈmʌð.r̩.li.nəs]

tenacity noun
[UK: tɪ.ˈnæ.sɪ.ti] [US: tə.ˈnæ.sə.ti]

ragaszkodás a családi tűzhelyhez főnév

domestication noun
[UK: də.ˌme.stɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: də.ˌme.stəˈk.eɪʃ.n̩]

ragaszkodás a családi élethez főnév

domestication noun
[UK: də.ˌme.stɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: də.ˌme.stəˈk.eɪʃ.n̩]

ragaszkodás a földi dolgokhoz főnév

earthliness noun
[UK: ˈɜːθ.li.nəs] [US: ˈɜːθ.li.nəs]

ragaszkodás a hagyományos ortodox hithez főnév

fundamentalism noun
[UK: ˌfʌn.də.ˈmen.tə.lɪ.zəm] [US: ˌfʌn.də.ˈmen.tə.ˌlɪ.zəm]

ragaszkodás a törvény betűjéhez (átv) főnév

legalism noun
[UK: ˈliː.ɡə.lɪ.zəm] [US: ˈliː.ɡə.ˌlɪ.zəm]

ragaszkodás az igazsághoz (India) főnév

satyagraha noun
[UK: sˌatɪəɡrˈɑːhə] [US: sˌæɾɪəɡrˈɑːhə]

ragaszkodás (vmi)hez (átv) főnév

insistence◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɪ.stəns] [US: ˌɪn.ˈsɪ.stəns]

ragaszkodás valamihez főnév

insistence noun
[UK: ɪn.ˈsɪ.stəns] [US: ˌɪn.ˈsɪ.stəns]

a tényekhez való túlságos ragaszkodás főnév

literalness noun
[UK: ˈlɪtərəlnəs ] [US: ˈlɪtərəlnəs ]

egymáshoz ragaszkodás főnév

togetherness noun
[UK: tə.ˈɡe.ðə.nəs] [US: tə.ˈɡe.ðər.nəs]

formasághoz ragaszkodás főnév

ritualism noun
[UK: ˈrɪ.tʃʊə.lɪ.zəm] [US: ˈrɪ.tʃʊə.lɪ.zəm]

konvenciókhoz nem ragaszkodás főnév

unconventionality noun
[UK: ˌʌnk.ən.ˌven.ʃə.ˈnæ.lɪ.ti] [US: ˌʌnk.ən.ˌven.ʃə.ˈnæ.lɪ.ti]

közösséghez ragaszkodás főnév

togetherness noun
[UK: tə.ˈɡe.ðə.nəs] [US: tə.ˈɡe.ðər.nəs]

megszokott eljáráshoz való ragaszkodás főnév

routinism noun
[UK: ruːˈtiːnɪz(ə)m ] [US: ruˈtinɪz(ə)m ]

nem ragaszkodás (vmhez) főnév

non-attachment noun
[UK: nɒn ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ˈnɑːn ə.ˈtæt.ʃmənt]

sablonos munkához való ragaszkodás főnév

routinism noun
[UK: ruːˈtiːnɪz(ə)m ] [US: ruˈtinɪz(ə)m ]

szentíráshoz való szó szerinti ragaszkodás főnév

traditionalism noun
[UK: trə.ˈdɪ.ʃnə.lɪ.zəm] [US: trə.ˈdɪ.ʃnə.lɪ.zəm]

tekintélyi elvhez való ragaszkodás főnév

authoritarianism noun
[UK: ɔ:ˌθɒ.rɪ.ˈteə.riən.ˌɪ.zəm] [US: ə.ˌθɔː.rə.ˈte.riə.ˌnɪ.zəm]

társadalmi formákhoz való ragaszkodás főnév

respectability noun
[UK: rɪ.ˌspek.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ri.ˌspek.tə.ˈbɪ.lə.ti]

respectableness noun
[UK: rɪsˈpɛktəblnəs ] [US: rɪˈspɛktəbəlnəs ]

túlzott ragaszkodás a hagyományokhoz főnév

traditionalism noun
[UK: trə.ˈdɪ.ʃnə.lɪ.zəm] [US: trə.ˈdɪ.ʃnə.lɪ.zəm]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies