dicţionar Maghiar-Englez » rag meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
rag főnév

affix noun
[UK: ə.ˈfɪks] [US: ˈæ.fɪks]

athematic noun
[UK: ˌaθɪmˈatɪk] [US: ˌæθɪmˈæɾɪk]

case ending noun
[UK: keɪs ˈend.ɪŋ] [US: ˈkeɪs ˈend.ɪŋ]

ending noun
[UK: ˈend.ɪŋ] [US: ˈend.ɪŋ]

suf (suffix) noun
[UK: sˈʌf] [US: sˈʌf]

suffix noun
[UK: ˈsʌ.fɪks] [US: ˈsʌ.fɪks]

termination noun
[UK: ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: tər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

rag főnév
GB

inflexion noun
[UK: ɪn.ˈflek.ʃn̩] [US: ɪn.ˈflek.ʃn̩]

rag főnév
US

inflection noun
[UK: ɪn.ˈflek.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈflek.ʃn̩]

rág ige

chew◼◼◼ verb
[UK: tʃuː] [US: ˈtʃuː]

gnaw (gnawed, gnawn)◼◼◻ verb
[UK: nɔː nɔːd] [US: ˈnɒ ˈnɒd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

masticate◼◻◻ verb
[UK: ˈmæ.stɪk.eɪt] [US: ˈmæ.stɪk.eɪt]

pick◼◻◻ verb
[UK: pɪk] [US: ˈpɪk]

gnaw at verb
[UK: nɔː ət] [US: ˈnɒ ət]

rág (rég) ige
GB

cham (chew) verb
[UK: ˈtʃæm] [US: ˈtʃæm]

rág (rozsda) (átv) ige

fret verb
[UK: fret] [US: ˈfret]

rág (vmit) ige

gnaw at something verb
[UK: nɔː ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɒ ət ˈsʌm.θɪŋ]

gnaw into something verb
[UK: nɔː ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɒ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ragacs főnév

goo◼◼◼ noun
[UK: ɡuː] [US: ˈɡuː]

cement noun
[UK: sɪ.ˈment] [US: sə.ˈment]

crap noun
[UK: kræp] [US: ˈkræp]

mastic noun
[UK: ˈmæ.stɪk] [US: ˈmæ.stɪk]

putty noun
[UK: ˈpʌ.ti] [US: ˈpʌ.ti]

ragacsos melléknév

soggy◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɒ.ɡi] [US: ˈsɑː.ɡi]

clammy◼◼◻ adjective
[UK: ˈklæ.mi] [US: ˈklæ.mi]

gluey◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡluːɪ] [US: ˈɡluːɪ]

dauby adjective
[UK: ˈdɔː.bɪ] [US: ˈdɔː.bɪ]

grungy adjective
[UK: ˈɡrən.dʒi] [US: ˈɡrən.dʒi]

sammy adjective
[UK: ˈsæ.mi] [US: ˈsæ.mi]

sizy adjective
[UK: sˈaɪzi] [US: sˈaɪzi]

slack-baked adjective
[UK: slæk beɪkt] [US: sˈlæk ˈbeɪkt]

sodden adjective
[UK: ˈsɒd.n̩] [US: ˈsɑːd.n̩]

ragacsos (átv) melléknév

gooey◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡuːɪ] [US: ˈɡuːi]

ragacsos anyag főnév

gloop noun

goo noun
[UK: ɡuː] [US: ˈɡuː]

ragacsos anyaggal fákat beken

sugar[UK: ˈʃʊ.ɡə(r)] [US: ˈʃʊ.ɡər]

ragacsos kenyér

slack bread[UK: slæk bred] [US: sˈlæk ˈbred]

ragacsos piszok

gunge[UK: ɡˈʌndʒ] [US: ɡˈʌndʒ]

ragacsosság főnév

doughiness noun
[UK: ˈdəʊɪnəs ] [US: ˈdoʊɪnəs ]

pastiness noun
[UK: ˈpeɪ.stɪ.nɪs] [US: ˈpeɪ.stiː.nɪs]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies