dicţionar Maghiar-Englez »

megérik înseamnă în null

MaghiarăEngleză
megérik

mature◼◼◼ verb
[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

mellow◼◼◻ verb
[UK: ˈme.ləʊ] [US: ˈmelo.ʊ]

season◼◼◻ verb
[UK: ˈsiːz.n̩] [US: ˈsiːz.n̩]

seed◼◼◻ verb
[UK: siːd] [US: ˈsiːd]

attain full growth verb
[UK: ə.ˈteɪn fʊl ɡrəʊθ] [US: ə.ˈteɪn ˈfʊl ɡroʊθ]

become ripe verb
[UK: bɪˈkʌm raɪp] [US: bɪˈkʌm ˈraɪp]

come in verb
[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

come to a head verb
[UK: kʌm tuː ə hed] [US: ˈkəm ˈtuː ə ˈhed]

grow ripe

maturate verb
[UK: ˈmæ.tjʊ.reɪt] [US: ˈmæ.tʃə.ˌret]

megérik (kelés) ige

gather to a head verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) tuː ə hed] [US: ˈɡæ.ðər ˈtuː ə ˈhed]

You can find it in:

MaghiarăEngleză