dicţionar Maghiar-Englez »

műveletlen înseamnă în null

MaghiarăEngleză
műveletlen

uneducated◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈe.dʒʊk.eɪ.tɪd] [US: ʌ.ˈne.dʒʊˌk.e.təd]

ignorant◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪɡ.nə.rənt] [US: ˈɪɡ.nə.rənt]

illiterate◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈlɪ.tə.rət] [US: ˌɪ.ˈlɪ.tə.rət]

uncultured◼◼◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ʌl.tʃəd] [US: ʌnˈk.ʌl.tʃəd]

savage◼◼◻ adjective
[UK: ˈsæ.vɪdʒ] [US: ˈsæ.vɪdʒ]

uncultivated◼◼◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ʌl.tɪ.veɪ.tɪd] [US: ʌnˈk.ʌl.tɪ.veɪ.tɪd]

philistine◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪ.lɪ.staɪn] [US: ˈfɪ.lɪ.staɪn]

barbaric◼◼◻ adjective
[UK: bɑː.ˈbæ.rɪk] [US: barˈbæ.rɪk]

unlettered◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈle.təd] [US: ˌʌn.ˈle.təd]

unformed◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈfɔːmd] [US: ʌn.ˈfɔːrmd]

uncivilized◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈsɪ.vɪ.laɪzd] [US: ʌn.ˈsɪ.və.laɪzd]

bookless◼◻◻ adjective
[UK: ˈbʊ.klɪs] [US: ˈbʊ.klɪs]

barbarous◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɑː.bə.rəs] [US: ˈbɑːr.bə.rəs]

anti-intellectual adjective
[UK: ˈæn.ti ˌɪn.tə.ˈlek.tʃʊəl] [US: ˈæn.ti ˌɪn.tə.ˈlek.tʃuːəl]

borrel adjective
[UK: bˈɒrəl] [US: bˈɔːrəl]

brutish adjective
[UK: ˈbruː.tɪʃ] [US: ˈbruː.ˌtɪʃ]

clownish adjective
[UK: ˈklaʊ.nɪʃ] [US: ˈklaʊ.nɪʃ]

hottentot adjective
[UK: ˈhɒtn.tɒt] [US: ˈhɑːtn.ˌtɑːt]

ill-brought-up adjective
[UK: ɪl ˈbrɔːt ʌp] [US: ˈɪl ˈbrɔːt ʌp]

ill-taught adjective
[UK: ɪl tɔːt] [US: ˈɪl ˈtɒt]

illiberal adjective
[UK: ɪ.ˈlɪ.bə.rəl] [US: ɪ.ˈlɪ.bə.rəl]

incult adjective
[UK: ˈɪnkʌlt] [US: ˈɪnkʌlt]

mislearned adjective
[UK: mɪslˈɜːnd] [US: mɪslˈɜːnd]

museless adjective
[UK: ˈmjuːzləs ] [US: ˈmjuzləs ]

unframed adjective
[UK: ʌn.ˈfreɪmd] [US: ʌn.ˈfreɪmd]

bounder◼◻◻ noun
[UK: ˈbaʊn.də(r)] [US: ˈbaʊn.dər]

hick [hicks] noun
[UK: hɪk] [US: ˈhɪk]

műveletlen egyén főnév

illiterate [illiterates] noun
[UK: ɪ.ˈlɪ.tə.rət] [US: ˌɪ.ˈlɪ.tə.rət]

műveletlen ember

vulgarian[UK: vʌl.ˈɡeə.rɪən] [US: vʌl.ˈɡeə.rɪən]

cocktail [cocktails] noun
[UK: ˈkɒk.teɪl] [US: ˈkɑːk.ˌtel]

goth [goths] noun
[UK: ɡɒθ] [US: ˈɡɑːθ]

műveletlen föld

wasteland [wastelands]◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪst.lænd] [US: ˈweɪˌst.lænd]

waste land[UK: weɪst lænd] [US: ˈweɪst ˈlænd]

műveletlenség főnév

illiberality noun
[UK: ɪ.ˌlɪ.bə.ˈræ.lɪ.ti] [US: ɪ.ˌlɪ.bə.ˈræ.lɪ.ti]

irodalmilag műveletlen melléknév

letterless adjective
[UK: ˈle.tə.lɪs] [US: ˈle.tə.lɪs]

megműveletlen

untilled◼◼◼ adjective
[UK: ənˈtɪld ] [US: ənˈtɪld ]

uneared adjective
[UK: ˌʌnˈɪəd ] [US: ʌnˈɪrd ]

waste [wastes] noun
[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

megműveletlen föld

waste ground[UK: weɪst ɡraʊnd] [US: ˈweɪst ˈɡraʊnd]

waste land[UK: weɪst lænd] [US: ˈweɪst ˈlænd]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză