dicţionar Maghiar-Englez » lerohan meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
lerohan

overrun (overran, overrun)◼◼◼ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrʌn ˌəʊv.ə.ˈræn ˌəʊv.ə.ˈrʌn] [US: ˌoʊv.ə.ˈrʌn ˌoʊv.ə.ˈræn ˌoʊv.ə.ˈrʌn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

rush◼◼◼ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

attack◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

blitz verb
[UK: blɪts] [US: ˈblɪts]

bound downstairs verb
[UK: baʊnd ˌdaʊn.ˈsteəz] [US: ˈbaʊnd ˌdɑːwn.ˈsterz]

raid over

tear down verb
[UK: ˈtɪə(r) daʊn] [US: ˈtɪr ˈdaʊn]

lerohan a dombról

tear down the hill[UK: ˈtɪə(r) daʊn ðə hɪl] [US: ˈtɪr ˈdaʊn ðə ˈhɪl]

lerohan a lépcsőn ige

charge down verb

lerohanás főnév

blast noun
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

blitz noun
[UK: blɪts] [US: ˈblɪts]

belerohan ige

run into verb
[UK: rʌn ˈɪn.tə] [US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː]

belerohan (vmbe)

hurtle into something[UK: ˈhɜːt.l̩ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɝː.tl̩ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

rush into something[UK: rʌʃ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrəʃ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

teljes erővel belerohan

plough into[UK: plaʊ ˈɪn.tə] [US: ˈplaʊ ˌɪn.ˈtuː]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies