dicţionar Maghiar-Englez »

kutató pillantás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
kutató pillantás

roving glance[UK: ˈrəʊv.ɪŋ ɡlɑːns] [US: ˈroʊv.ɪŋ ˈɡlæns]

kutató pillantást vet (vmre)

give something the once-over[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ðə wʌns ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ðə ˈwəns ˈoʊv.r̩]

kutató pillantást vet vkre

give somebody a searching look[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈsɜːtʃ.ɪŋ lʊk] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈsɝːtʃ.ɪŋ ˈlʊk]

You can find it in:

MaghiarăEngleză