dicţionar Maghiar-Englez » előretörés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
előretörés főnév

breaking away noun
[UK: ˈbreɪkɪŋ ə.ˈweɪ] [US: ˈbreɪkɪŋ ə.ˈweɪ]

breaking through noun
[UK: ˈbreɪkɪŋ θruː] [US: ˈbreɪkɪŋ θruː]

dash noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

forging ahead noun
[UK: ˈfɔːdʒ.ɪŋ ə.ˈhed] [US: ˈfɔːrdʒ.ɪŋ ə.ˈhed]

lunge noun
[UK: lʌndʒ] [US: ˈləndʒ]

push noun
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

pushing forward noun
[UK: ˈpʊʃ.ɪŋ ˈfɔː.wəd] [US: ˈpʊʃ.ɪŋ ˈfɔːr.wərd]

sudden advance noun
[UK: ˈsʌd.n̩ əd.ˈvɑːns] [US: ˈsʌd.n̩ əd.ˈvæns]

sweep noun
[UK: swiːp] [US: ˈswiːp]

upsurgence noun
[UK: ˈʌpsɜːdʒəns] [US: ˈʌpsɜːdʒəns]

akadálytalan előretörés

unchecked advance[UK: ˌʌn.ˈtʃekt əd.ˈvɑːns] [US: ən.ˈtʃekt əd.ˈvæns]

gyors előretörés

sudden spurt[UK: ˈsʌd.n̩ spɜːt] [US: ˈsʌd.n̩ ˈspɝːt]

meg nem állított előretörés

unchecked advance[UK: ˌʌn.ˈtʃekt əd.ˈvɑːns] [US: ən.ˈtʃekt əd.ˈvæns]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies