dicţionar Maghiar-Englez » beszámol meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
beszámol ige

account verb
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

report verb
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

return verb
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

tell (told, told) verb
[UK: tel təʊld təʊld] [US: ˈtel toʊld toʊld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

beszámol (vmről)

give an account of something[UK: ɡɪv ən əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈæn əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ]

report on something[UK: rɪ.ˈpɔːt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ri.ˈpɔːrt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

report upon something[UK: rɪ.ˈpɔːt ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ri.ˈpɔːrt ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

tell about[UK: tel ə.ˈbaʊt] [US: ˈtel ə.ˈbaʊt]

beszámolás főnév

account noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

beszámolási kötelezettség

reporting obligation[UK: rɪ.ˈpɔːt.ɪŋ ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ri.ˈpɔːrt.ɪŋ ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

beszámoló főnév

account noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

coverage noun
[UK: ˈkʌ.və.rɪdʒ] [US: ˈkʌ.və.rədʒ]

memoir noun
[UK: ˈmem.wɑː(r)] [US: ˈmem.wɑːr]

mis-statement noun
[UK: ˌem aɪ ˈes ˈsteɪt.mənt] [US: ˈmɪs ˈsteɪt.mənt]

narrative noun
[UK: ˈnæ.rə.tɪv] [US: ˈne.rə.tɪv]

oral noun
[UK: ˈɔː.rəl] [US: ˈɔː.rəl]

recital noun
[UK: rɪ.ˈsaɪt.l̩] [US: rə.ˈsaɪt.l̩]

record noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

report noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

reporter noun
[UK: rɪ.ˈpɔː.tə(r)] [US: rə.ˈpɔːr.tər]

résumé

reviewal noun
[UK: rɪvjˈuːəl] [US: rɪvjˈuːəl]

statement noun
[UK: ˈsteɪt.mənt] [US: ˈsteɪt.mənt]

talk noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

beszámoló jelentés főnév

memoir noun
[UK: ˈmem.wɑː(r)] [US: ˈmem.wɑːr]

beszámolót tart (vmről)

give an account of something[UK: ɡɪv ən əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈæn əˈk.aʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ]

beszédről beszámol

report a speech[UK: rɪ.ˈpɔːt ə spiːtʃ] [US: ri.ˈpɔːrt ə ˈspiːtʃ]

gyűlésről beszámolót közöl

cover a meeting[UK: ˈkʌ.və(r) ə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈkʌ.vər ə ˈmiːt.ɪŋ]

gyűlésről beszámolót ír

cover a meeting[UK: ˈkʌ.və(r) ə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈkʌ.vər ə ˈmiːt.ɪŋ]

helytelen beszámoló főnév

misrecital noun
[UK: mɪsrɪsˈaɪtəl] [US: mɪsrɪsˈaɪɾəl]

hírlapi beszámolót ír

cover[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

pontatlan beszámolás

misrelated[UK: mɪsrɪlˈeɪtɪd] [US: mɪsrɪlˈeɪɾᵻd]

pénzügyi beszámoló

money article[UK: ˈmʌ.ni ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈmʌ.ni ˈɑːr.tək.l̩]

részletes beszámoló főnév

recountal noun
[UK: rɪkˈaʊntəl] [US: rɪkˈaʊntəl]

recountment noun
[UK: ˌriːˈkaʊntmənt ] [US: rɪˈkaʊntmənt ]

sajtóbeszámoló főnév

press report noun

write-up noun
[UK: ˈraɪt ʌp] [US: ˈraɪt ʌp]

szóbeli (vizsga, beszámoló) melléknév

oral adjective
[UK: ˈɔː.rəl] [US: ˈɔː.rəl]

tárgyilagos és pontos beszámoló

fair and accurate report[UK: feə(r) ənd ˈæ.kjə.rət rɪ.ˈpɔːt] [US: ˈfer ænd ˈæ.kjə.rət ri.ˈpɔːrt]

tőzsdei beszámoló

city-article[UK: ˈsɪ.ti ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈsɪ.ti ˈɑːr.tək.l̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies