dicţionar Maghiar-Englez »

balek înseamnă în null

MaghiarăEngleză
balek főnév

sucker [suckers]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌkə(r)] [US: ˈsʌkər]

patsy◼◼◻ noun
[UK: ˈpæt.si] [US: ˈpæt.si]

sap [saps]◼◼◻ noun
[UK: sæp] [US: ˈsæp]

dupe [dupes]◼◼◻ noun
[UK: djuːp] [US: ˈduːp]

pushover [pushovers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

mug [mugs]◼◼◻ noun
[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

balek biz főnév

fall guy◼◼◻ noun

balek főnév

schnook◼◻◻ noun

gull [gulls]◼◻◻ noun
[UK: ɡʌl] [US: ˈɡəl]

muggins◼◻◻ noun
[UK: ˈmʌ.ɡɪnz] [US: ˈmʌ.ɡɪnz]

softie◼◻◻ noun
[UK: ˈsɒf.ti] [US: ˈsɒf.ti]

softy◼◻◻ noun
[UK: ˈsɒf.ti] [US: ˈsɒf.ti]

simp [simps]◼◻◻ noun
[UK: sɪmp] [US: sɪmp]

balek biz főnév

soft touch◼◻◻ noun

balek főnév

lamb [lambs]◼◻◻ noun
[UK: læm] [US: ˈlæm]

angel [angels] noun
[UK: ˈeɪn.dʒəl] [US: ˈeɪn.dʒəl]

be an easy mark noun
[UK: bi ən ˈiː.zi mɑːk] [US: bi ˈæn ˈiː.zi ˈmɑːrk]

fall guny noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

jay [jays] noun
[UK: dʒeɪ] [US: ˈdʒeɪ]

juggins noun
[UK: ˈdʒʌ.ɡɪnz] [US: ˈdʒʌ.ɡɪnz]

laughingstock noun

tripes noun
[UK: traɪps ] [US: traɪps ]

balek (ember) főnév

pigeon [pigeons]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪ.dʒən] [US: ˈpɪ.dʒən]

flat [flats]◼◻◻ noun
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

muff [muffs]◼◻◻ noun
[UK: mʌf] [US: ˈməf]

Baleknak nézel engem?

Is there any green in my eye?[UK: ɪz ðeə(r) ˈe.ni ˈɡriːn ɪn maɪ aɪ] [US: ˈɪz ˈðer ˈe.ni ˈɡriːn ɪn ˈmaɪ ˈaɪ]

Baleknak nézel?

Do you see any green in my eye?[UK: duː juː ˈsiː ˈe.ni ˈɡriːn ɪn maɪ aɪ] [US: ˈduː ˈjuː ˈsiː ˈe.ni ˈɡriːn ɪn ˈmaɪ ˈaɪ]

balekok főnév

gulls◼◼◼ noun
[UK: ɡʌlz] [US: ˈɡəlz]

balek főnév

coll [colls] noun

You can find it in:

MaghiarăEngleză