dicţionar Maghiar-Englez »

aprólékoskodó înseamnă în null

MaghiarăEngleză
aprólékoskodó

meticulous◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈtɪ.kjʊ.ləs] [US: mə.ˈtɪ.kjə.ləs]

punctilious◼◼◻ adjective
[UK: pʌŋk.ˈtɪ.lɪəs] [US: pʌŋk.ˈtɪ.liəs]

dot one's I's and cross one's t's adjective
[UK: dɒt wʌnz aɪz ənd ˈkrɒs wʌnz tiːz] [US: ˈdɑːt wʌnz ˈaɪz ænd ˈkrɑːs wʌnz ˈtiːz]

fuss-budget noun
[UK: fʌs ˈbʌ.dʒət] [US: ˈfəs ˈbʌ.dʒət]

fuss-pot adjective
[UK: fʌs pɒt] [US: ˈfəs ˈpɑːt]

niggling adjective
[UK: ˈnɪɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈnɪɡ.l̩.ɪŋ]

niggly adjective
[UK: ˈnɪgli ] [US: ˈnɪgli ]

pernickety adjective
[UK: pə.ˈnɪk.ə.ti] [US: pə.ˈnɪk.ə.ti]

persnickety adjective
[UK: pɜː.ˈsnɪk.ɪ.tɪ] [US: pər.ˈsnɪk.ɪ.tiː]

sticky [stickier, stickiest] adjective
[UK: ˈstɪk.i] [US: ˈstɪk.i]

aprólékoskodó melléknév
US slavu

picky [pickier, pickiest] adjective
[UK: ˈpɪk.i] [US: ˈpɪk.i]

aprólékoskodó ember főnév

precisian noun
[UK: prɪ.ˈsɪ.ʒɪən] [US: prɪ.ˈsɪ.ʒɪən]

aprólékoskodó személy

fuss-box[UK: fʌs bɒks] [US: ˈfəs ˈbɑːks]

fusspot noun
[UK: ˈfʌ.spɒt] [US: ˈfʌ.spɑːt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză