dicţionar Maghiar-Englez » életerő meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
életerő főnév

life◼◼◼ noun
[UK: laɪf] [US: ˈlaɪf]

vitality◼◼◼ noun
[UK: vaɪ.ˈtæ.lɪ.ti] [US: vaɪ.ˈtæ.lə.ti]

energy◼◼◻ noun
[UK: ˈe.nə.dʒi] [US: ˈe.nər.dʒi]

stamina◼◼◻ noun
[UK: ˈstæ.mɪ.nə] [US: ˈstæ.mə.nə]

életerő főnév
GB

vigour (GB)◼◼◻ noun
[UK: ˈvɪ.ɡə(r)] [US: ˈvɪ.ɡər]

életerő főnév
US

vigor◼◼◻ noun
[UK: ˈvɪ.ɡə(r)] [US: ˈvɪ.ɡər]

életerő

life-force◼◻◻ noun
[UK: laɪf fɔːs] [US: ˈlaɪf ˈfɔːrs]

bounce noun
[UK: baʊns] [US: ˈbaʊns]

gimp noun
[UK: ɡɪmp] [US: dʒɪmp]

kick noun
[UK: ˈkɪk] [US: ˈkɪk]

life force

life-blood noun
[UK: laɪf blʌd] [US: ˈlaɪf ˈbləd]

living force noun
[UK: ˈlɪv.ɪŋ fɔːs] [US: ˈlɪv.ɪŋ ˈfɔːrs]

pep noun
[UK: pep] [US: ˈpep]

pith noun
[UK: pɪθ] [US: ˈpɪθ]

sap noun
[UK: sæp] [US: ˈsæp]

tuck noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

vim noun
[UK: vɪm] [US: ˈvɪm]

vital force noun
[UK: ˈvaɪt.l̩ fɔːs] [US: ˈvaɪt.l̩ ˈfɔːrs]

zing noun
[UK: zɪŋ] [US: ˈzɪŋ]

életerő (vitalitas) főnév

heartbeat (vital force, driving impulse) noun
[UK: ˈhɑːt.biːt] [US: ˈhɑːrt.ˌbiːt]

életerő hiánya főnév

adynamia noun
[UK: ˌæ.daɪ.ˈneɪ.mɪə] [US: ˌæd.ˈneɪ.miːə]

életerős melléknév
GB

vigorous◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɪ.ɡə.rəs] [US: ˈvɪ.ɡə.rəs]

életerős

rugged◼◻◻ adjective
[UK: ˈrʌ.ɡɪd] [US: ˈrʌ.ɡəd]

sturdy◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɜː.di] [US: ˈstɝː.di]

beany noun
[UK: bˈiːni] [US: bˈiːni]

ebullient adjective
[UK: ɪ.ˈbʌ.lɪənt] [US: ə.ˈbʊ.ljənt]

full-blood adjective
[UK: fʊl blʌd] [US: ˈfʊl ˈbləd]

full-blooded adjective
[UK: fʊl ˈblʌ.dɪd] [US: ˈfʊl ˈblʌ.dəd]

living adjective
[UK: ˈlɪv.ɪŋ] [US: ˈlɪv.ɪŋ]

lusty adjective
[UK: ˈlʌ.sti] [US: ˈlʌ.sti]

peppy adjective
[UK: ˈpe.pi] [US: ˈpe.pi]

sappy adjective
[UK: ˈsæ.pi] [US: ˈsæ.pi]

very much alive adjective
[UK: ˈver.i ˈmʌtʃ ə.ˈlaɪv] [US: ˈver.i ˈmʌtʃ ə.ˈlaɪv]

youthful adjective
[UK: ˈjuːθ.fəl] [US: ˈjuːθ.fəl]

életerős (növény) melléknév

free-growing adjective
[UK: friː ˈɡrəʊɪŋ] [US: ˈfriː ˈɡroʊɪŋ]

életerős ifjúság főnév

verdure noun
[UK: ˈvɜː.djə(r)] [US: ˈvɝː.djər]

életerőt kiszív

sap[UK: sæp] [US: ˈsæp]

életerőtől duzzadó személy

exuberant person[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rənt ˈpɜːs.n̩] [US: ɪg.ˈzuː.bə.rənt ˈpɝː.sn̩]

erő (életerő) főnév
GB

vigour (GB)◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.ɡə(r)] [US: ˈvɪ.ɡər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies