Angličtina-Maďarčina slovník »

thump meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
thump [thumped, thumped, thumping, thumps] verb
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

ver (ököllel)◼◼◼ ige

thump [thumps] noun
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

puffanás◼◼◼ főnév

thump [thumped, thumped, thumping, thumps] verb
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

üt◼◼◻ ige

thump [thumps] noun
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

ütés◼◼◻ főnév

thump [thumped, thumped, thumping, thumps] verb
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

kalapál◼◼◻ ige

thump [thumps] noun
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

dobogás◼◼◻ főnév

thump [thumped, thumped, thumping, thumps] verb
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

dörömböl◼◻◻ ige

thump [thumps] noun
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

huppanás◼◻◻ főnév

ökölcsapás◼◻◻ főnév

zuhanás főnév

thump [UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

dönget vmit

erős ütés

távírókör zavaró hatása távbeszélővonalra

tompa puffanás

tompa ütődés

thump [thumped, thumped, thumping, thumps] verb
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

öklöz ige

ököllel üt ige

thump [thumps] noun
[UK: θʌmp]
[US: ˈθəmp]

hátbavágás főnév

kattogás főnév

oldalbavágás főnév

thump filter noun
[UK: θʌmp ˈfɪl.tə(r)]
[US: ˈθəmp ˈfɪl.tər]

kattogásszűrő főnév

thumper [thumpers] noun
[UK: ˈθəm.pə(r)]
[US: ˈθəm.pər]

erős ütés főnév

erős ütés ököllel főnév

óriási dolog főnév

thumping adjective
[UK: ˈθʌmp.ɪŋ]
[US: ˈθʌmp.ɪŋ]

fantasztikus◼◼◼ melléknév

óriási◼◼◼ melléknév

elképesztő◼◼◻ melléknév

Bible-thumper [UK: ˈbaɪb.l̩ ˈθəm.pə(r)]
[US: ˈbaɪb.l̩ ˈθəm.pər]

utcai prédikáció

utcai prédikáló

callithump noun
[UK: kˈalɪθˌʌmp]
[US: kˈælɪθˌʌmp]

macskazene◼◼◼ főnév
US

zenebona főnév

craw-thump [UK: krɔː θʌmp]
[US: ˈkrɒ ˈθəmp]

mellét veri

fall with a thump [UK: fɔːl wɪð ə θʌmp]
[US: ˈfɑːl wɪθ ə ˈθəmp]

huppanással esik

puffan ige

give somebody a friendly thump on the back [UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈfrend.li θʌmp ɒn ðə ˈbæk]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfrend.li ˈθəmp ɑːn ðə ˈbæk]

barátságosan hátbavág vkt

barátságosan megütögeti a hátát vknek

tub-thump [UK: tʌb θʌmp]
[US: ˈtəb ˈθəmp]

demagóg módjára szónokol

tub-thumper noun
[UK: tʌb ˈθəm.pə(r)]
[US: ˈtəb ˈθəm.pər]

demagóg főnév

tub-thumping noun
[UK: tʌb ˈθʌmp.ɪŋ]
[US: ˈtəb ˈθʌmp.ɪŋ]

demagógia◼◼◼ főnév

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina