Angličtina-Maďarčina slovník » anywhere meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
anywhere adverb
[UK: ˈe.ni.weə(r)]
[US: ˈe.ni.ˌwer]

bárhol◼◼◼ határozószó

sehol◼◼◼ határozószó

sehová◼◼◼ határozószó

akárhol◼◼◻ határozószó

mindenütt◼◼◻ határozószó

valahol◼◼◻ határozószó

valahová◼◼◻ határozószó

anywhere (to any place) adverb
[UK: ˈe.ni.weə(r)]
[US: ˈe.ni.ˌwer]

bárhová◼◼◼ határozószó

valahova◼◼◻ határozószó

anywhere else [UK: ˈe.ni.weə(r) els]
[US: ˈe.ni.ˌwer ˈels]

akárhol határozószó

akárhol másutt határozószó

bárhol másutt

anywhere near full [UK: ˈe.ni.weə(r) nɪə(r) fʊl]
[US: ˈe.ni.ˌwer ˈnɪr ˈfʊl]

sok hiányzik még, hogy tele legyen

sok kell hozzá, hogy tele legyen

anywhere you are adverb
[UK: ˈe.ni.weə(r) juː ə(r)]
[US: ˈe.ni.ˌwer ˈjuː ˈɑːr]

mindenütt határozószó

Do you have anywhere we could leave our luggage? [UK: duː juː həv ˈe.ni.weə(r) wiː kʊd liːv ˈaʊə(r) ˈlʌ.ɡɪdʒ]
[US: ˈduː ˈjuː həv ˈe.ni.ˌwer ˈwiː ˈkʊd ˈliːv ˈaʊər ˈlʌ.ɡədʒ]

Van olyan hely, ahol otthagyhatjuk a csomagjainkat?

Do you know anywhere else I could try? [UK: duː juː nəʊ ˈe.ni.weə(r) els ˈaɪ kʊd ˈtraɪ]
[US: ˈduː ˈjuː ˈnoʊ ˈe.ni.ˌwer ˈels ˈaɪ ˈkʊd ˈtraɪ]

Nem tudja, hol próbálhatnám meg máshol?

he is not getting anywhere [UK: hiː ɪz nɒt ˈɡet.ɪŋ ˈe.ni.weə(r)]
[US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt ˈɡet.ɪŋ ˈe.ni.ˌwer]

egy helyben topog

nem megy semmire

nobody can come anywhere near her [UK: ˈnəʊ.bə.di kæn kʌm ˈe.ni.weə(r) nɪə(r) hɜː(r)]
[US: ˈnoʊ.bə.di ˈkæn ˈkəm ˈe.ni.ˌwer ˈnɪr hər]

nyomába se ér senki (átv)

not from anywhere [UK: nɒt frəm ˈe.ni.weə(r)]
[US: ˈnɑːt frəm ˈe.ni.ˌwer]

sehonnan sem

not going anywhere

nem megy sehová

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies