венгерский-английский словарь » zavar meaning in английский

венгерскийанглийский
zavar

disturbance◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈstɜː.bəns] [US: ˌdɪ.ˈstɝː.bəns]

bother◼◼◻ verb
[UK: ˈbɒð.ə(r)] [US: ˈbɑːð.r̩]

confusion◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

disorder (disorderliness)◼◼◻ noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

disturb◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈstɜːb] [US: ˌdɪ.ˈstɝːb]

embarrassment◼◼◻ noun
[UK: ɪm.ˈbæ.rə.smənt] [US: em.ˈbe.rə.smənt]

interfere◼◼◻ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə(r)] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪr]

trouble◼◼◻ noun
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

annoy◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈnɔɪ] [US: ə.ˌnɔɪ]

awkwardness◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.kwəd.nəs] [US: ˈɑː.kwərd.nəs]

bafflement◼◻◻ noun
[UK: ˈbæfl.mənt] [US: ˈbæfl.mənt]

bewilderment◼◻◻ noun
[UK: bɪ.ˈwɪl.də.mənt] [US: bə.ˈwɪl.dər.mənt]

difficulties◼◻◻ noun

discomfiture◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈk.ʌm.fɪ.tʃə(r)] [US: dɪs.ˈk.ʌm.fɪ.tʃər]

disorientation◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈɔː.riən.teɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˌsɔː.riən.ˈteɪʃ.n̩]

harass◼◻◻ noun
[UK: ˈhæ.rəs] [US: hə.ˈræs]

mar◼◻◻ noun
[UK: mɑː(r)] [US: ˈmɑːr]

molest◼◻◻ verb
[UK: mə.ˈlest] [US: mə.ˈlest]

perplexity◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈplek.sɪ.ti] [US: pər.ˈplek.sə.ti]

puzzle◼◻◻ noun
[UK: ˈpʌz.l̩] [US: ˈpʌz.l̩]

puzzlement◼◻◻ noun
[UK: ˈpʌzl.mənt] [US: ˈpʌ.zəl.mənt]

quandary◼◻◻ noun
[UK: ˈkwɒn.də.ri] [US: ˈkwɑːn.də.ri]

surprise◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈpraɪz] [US: sər.ˈpraɪz]

turmoil◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

abashment noun
[UK: ə.ˈbæ.ʃmənt] [US: ə.ˈbæ.ʃmənt]

chaos noun
[UK: ˈkeɪɒs] [US: ˈkeɪas]

cramp noun
[UK: kræmp] [US: ˈkræmp]

daze noun
[UK: deɪz] [US: ˈdeɪz]

discommode noun
[UK: ˌdɪs.kə.ˈməʊd] [US: ˌdɪs.kəˈmoʊd]

discomposure noun
[UK: ˌdɪs.kəm.ˈpəʊʒ.ə(r)] [US: ˌdɪs.kəm.ˈpoʊʒ.ər]

disconcertment noun
[UK: ˌdɪskənˈsɜːtmənt ] [US: ˌdɪskənˈsɜrtmənt ]

embranglement noun
[UK: embrˈaŋɡəlmənt] [US: embrˈæŋɡəlmənt]

fermentation noun
[UK: ˌfɜː.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌfər.mən.ˈteɪʃ.n̩]

fluster noun
[UK: ˈflʌ.stə(r)] [US: ˈflʌ.stər]

foul-up noun
[UK: faʊl ʌp] [US: ˈfaʊl ʌp]

fussing noun
[UK: ˈfʌs.ɪŋ] [US: ˈfʌs.ɪŋ]

get into somebody's hair noun
[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di heə(r)] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈher]

get under one's skin noun
[UK: ˈɡet ˈʌnd.ə(r) wʌnz skɪn] [US: ˈɡet ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈskɪn]

hobble noun
[UK: ˈhɒb.l̩] [US: ˈhɑːb.l̩]

imbroglio noun
[UK: ɪm.ˈbrəʊ.lɪəʊ] [US: ˌɪmˈbroljo.ʊ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies