венгерский-английский словарь » zúg meaning in английский

венгерскийанглийский
zúg ige

buzz◼◼◼ verb
[UK: bʌz] [US: ˈbəz]

boom◼◼◻ verb
[UK: buːm] [US: ˈbuːm]

drone◼◼◻ verb
[UK: drəʊn] [US: ˈdroʊn]

hum◼◼◻ verb
[UK: hʌm] [US: ˈhəm]

peal◼◼◻ verb
[UK: piːl] [US: ˈpiːl]

rumble◼◼◻ verb
[UK: ˈrʌm.bl̩] [US: ˈrʌm.bl̩]

sing (sang, sung)◼◼◻ verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

zoom◼◼◻ verb
[UK: zuːm] [US: ˈzuːm]

sough◼◻◻ verb
[UK: sʌf] [US: sʌf]

whizz◼◻◻ verb
[UK: wɪz] [US: wɪz]

birr verb
[UK: ˈbɜː] [US: ˈbɝː]

bluster verb
[UK: ˈblʌ.stə(r)] [US: ˈblʌ.stər]

bombinate verb
[UK: bˈɒmbɪnˌeɪt] [US: bˈɑːmbᵻnˌeɪt]

bur verb
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

burr verb
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

tinkle verb
[UK: ˈtɪŋk.l̩] [US: ˈtɪŋk.l̩]

toll verb
[UK: təʊl] [US: toʊl]

whiz verb
[UK: wɪz] [US: ˈwɪz]

zúg ige
GB

clamour verb
[UK: ˈklæ.mə(r)] [US: ˈklæ.mər]

zúg ige
US

clamor verb
[UK: ˈklæ.mə(r)] [US: ˈklæ.mər]

zúg (harang) ige

clash verb
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

zúg (szél) ige

wuther verb
[UK: wˈʌðə] [US: wˈʌðɚ]

zúg a füle

his ears are buzzing[UK: hɪz ɪəz ə(r) ˈbʌz.ɪŋ] [US: ˈhɪz ˈɪrz ˈɑːr ˈbʌz.ɪŋ]

zúg a fülem

my ears are buzzing[UK: maɪ ɪəz ə(r) ˈbʌz.ɪŋ] [US: ˈmaɪ ˈɪrz ˈɑːr ˈbʌz.ɪŋ]

zúgolódik ige

murmur◼◼◼ verb
[UK: ˈmɜː.mə(r)] [US: ˈmɝː.mər]

grumble◼◼◻ verb
[UK: ˈɡrʌm.bl̩] [US: ˈɡrʌm.bl̩]

repine◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈpaɪn] [US: rɪ.ˈpaɪn]

gripe verb
[UK: ɡraɪp] [US: ˈɡraɪp]

grouse verb
[UK: ɡraʊs] [US: ˈɡraʊs]

zúgolódva morog

bitch[UK: bɪtʃ] [US: ˈbɪtʃ]

zúgolódás főnév

discontent◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtent] [US: ˌdɪs.kən.ˈtent]

grumbling◼◼◻ noun
[UK: ˈɡrʌm.bl̩ɪŋ] [US: ˈɡrʌm.bl̩ɪŋ]

grouse noun
[UK: ɡraʊs] [US: ˈɡraʊs]

grousing noun
[UK: ˈɡraʊs.ɪŋ] [US: ˈɡraʊs.ɪŋ]

grumble noun
[UK: ˈɡrʌm.bl̩] [US: ˈɡrʌm.bl̩]

repining noun
[UK: rɪ.ˈpaɪn.ɪŋ] [US: rɪ.ˈpaɪn.ɪŋ]

zúgolódás főnév
US

gripe noun
[UK: ɡraɪp] [US: ˈɡraɪp]

griping noun
[UK: ˈɡraɪp.ɪŋ] [US: ˈɡraɪp.ɪŋ]

zúgolódás nélküli (engedelmesség) melléknév

unmurmuring adjective
[UK: ˈʌn.ˈmɜː.mə.rɪŋ] [US: ˈʌn.ˈmɜː.mə.rɪŋ]

zúgolódó melléknév

malcontent◼◼◼ adjective
[UK: ˈmælk.ən.tent] [US: ˌmælk.ən.ˈtent]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies