венгерский-английский словарь » utál meaning in английский

венгерскийанглийский
utál ige

hate◼◼◼ verb
[UK: heɪt] [US: ˈheɪt]

detest◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈtest] [US: də.ˈtest]

abhor◼◻◻ verb
[UK: əb.ˈhɔː(r)] [US: æb.ˈhɔːr]

abominate◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.neɪt] [US: ə.ˈbɒ.mɪ.neɪt]

loathe◼◻◻ verb
[UK: ləʊð] [US: loʊð]

avert verb
[UK: ə.ˈvɜːt] [US: ə.ˈvɝːt]

execrate verb
[UK: ˈek.sɪ.kreɪt] [US: ˈek.sɪ.kreɪt]

utál, mint a szart

shit on[UK: ʃɪt ɒn] [US: ˈʃiːt ɑːn]

utál (vmt) ige

nauseate verb
[UK: ˈnɔː.sɪeɪt] [US: ˈnɒ.zi.ˌet]

utál vkit (vmit) ige

be sick of somebody something verb
[UK: bi sɪk əv ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsɪk əv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

utálat főnév

disgust◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈɡʌst] [US: ˌdɪˈs.ɡəst]

abomination◼◼◻ noun
[UK: ə.ˌbɒ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ə.ˌbɑː.mə.ˈneɪʃ.n̩]

dislike◼◼◻ noun
[UK: dɪs.ˈlaɪk] [US: ˌdɪs.ˈlaɪk]

hatred◼◼◻ noun
[UK: ˈheɪ.trɪd] [US: ˈheɪ.trəd]

loathing◼◼◻ noun
[UK: ˈləʊ.ðɪŋ] [US: ˈloʊ.ðɪŋ]

detestation◼◻◻ noun
[UK: ˌdiː.te.ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˌdiː.te.ˈsteɪʃ.n̩]

abhorrence noun
[UK: əb.ˈhɒ.rəns] [US: əb.ˈhɔː.rəns]

disrelish (bad taste, nauseousness) noun
[UK: dɪs.ˈre.lɪʃ] [US: dɪs.ˈre.lɪʃ]

revolt noun
[UK: rɪ.ˈvəʊlt] [US: rɪˈvoʊlt]

utálat (aversio) főnév

distaste (dislike, aversion)◼◼◼ noun
[UK: dɪs.ˈteɪst] [US: ˌdɪ.ˈsteɪst]

utálat fogja el

be filled with loathing[UK: bi fɪld wɪð ˈləʊ.ðɪŋ] [US: bi ˈfɪld wɪθ ˈloʊ.ðɪŋ]

utálat tárgya főnév

anathema, anathemata[UK: ə.ˈnæ.θə.mə] [US: ə.ˈnæ.θə.mə]

aversion noun
[UK: ə.ˈvɜːʃ.n̩] [US: ə.ˈvɝː.ʒən]

utálat (vmi)é

execration of something[UK: ˌek.sɪ.ˈkreɪʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌek.sɪ.ˈkreɪʃ.n̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

utálatos melléknév

hateful◼◼◼ adjective
[UK: ˈheɪt.fəl] [US: ˈheɪt.fəl]

nasty◼◼◼ adjective
[UK: ˈnɑː.sti] [US: ˈnæ.sti]

abominable◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.nəb.l̩] [US: ə.ˈbɑː.mə.nəb.l̩]

beastly◼◼◻ adjective
[UK: ˈbiːst.li] [US: ˈbiːst.li]

detestable◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈte.stəb.l̩] [US: dɪ.ˈte.stəb.l̩]

hideous◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɪ.dɪəs] [US: ˈhɪ.diəs]

loathsome◼◼◻ adjective
[UK: ˈləʊð.səm] [US: ˈloʊð.səm]

odious◼◼◻ adjective
[UK: ˈəʊ.dɪəs] [US: ˈoʊ.dɪəs]

distasteful◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈteɪst.fəl] [US: ˌdɪ.ˈsteɪst.fəl]

execrable◼◻◻ adjective
[UK: ˈek.sɪ.krəb.l̩] [US: ˌeg.ˈze.krəb.l̩]

obnoxious◼◻◻ adjective
[UK: əb.ˈnɒk.ʃəs] [US: abˈnɑːk.ʃəs]

rank◼◻◻ noun
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

fulsome adjective
[UK: ˈfʊl.səm] [US: ˈfʊl.səm]

grotty (grottier, grottiest) adjective
[UK: ˈɡrɒ.ti ˈɡrɒ.tɪə(r) ˈɡrɒ.tɪɪst] [US: ˈɡrɒ.ti ˈɡrɒ.tɪər ˈɡrɒ.tɪɪst]

loathly adjective
[UK: ˈləʊθ.li] [US: ˈloʊθ.li]

monstrous adjective
[UK: ˈmɒn.strəs] [US: ˈmɑːn.strəs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies