венгерский-английский словарь »

szerencsejáték означает в английский

венгерскийанглийский
szerencsejáték főnév

gamble [gambles]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæm.bl̩] [US: ˈɡæm.bl̩]

play [plays]◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

lottery [lotteries]◼◼◻ noun
[UK: ˈlɒ.tə.ri] [US: ˈlɑː.tə.ri]

bingo◼◻◻ noun
[UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

gambling noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ]

game of chance noun
[UK: ɡeɪm əv tʃɑːns] [US: ˈɡeɪm əv ˈtʃæns]

game of hazard noun
[UK: ɡeɪm əv ˈhæ.zəd] [US: ˈɡeɪm əv ˈhæ.zərd]

gaming noun

szerencsejáték céljaira

put-and-take[UK: ˈpʊt ənd teɪk] [US: ˈpʊt ænd ˈteɪk]

szerencsejáték pénztárosa főnév

croupier [croupiers] noun
[UK: ˈkruː.pɪeɪ] [US: ˈkruː.pɪeɪ]

szerencsejáték terem

sporting room[UK: ˈspɔːt.ɪŋ ruːm] [US: ˈspɔːrt.ɪŋ ˈruːm]

szerencsejátékban

in hock[UK: ɪn hɒk] [US: ɪn ˈhɑːk]

szerencsejátékos főnév

gambler [gamblers]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæm.blə(r)] [US: ˈɡæm.blər]

szerencsejátékot játszik

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

gamble [gambled, gambled, gambling, gambles] verb
[UK: ˈɡæm.bl̩] [US: ˈɡæm.bl̩]

könnyelmű szerencsejátékos főnév

plunger [plungers] noun
[UK: ˈplʌn.dʒə(r)] [US: ˈplʌn.dʒər]

pénzbedobós játékautomata (szerencsejátékhoz)

fruit-machine[UK: fruːt mə.ˈʃiːn] [US: ˈfruːt mɪ.ˈʃiːn]

sorsolásos szerencsejáték

sweepstake[UK: ˈswiːp.steɪk] [US: ˈswiːp.ˌstek]

tiltott szerencsejáték

numbers pool[UK: ˈnʌm.bəz puːl] [US: ˈnʌm.br̩z ˈpuːl]

unlicensed gambling noun
[UK: ʌn.ˈlaɪsnst ˈɡæm.bl̩ɪŋ] [US: ʌn.ˈlaɪ.sənst ˈɡæm.bl̩ɪŋ]

veszteségek szerencsejátékban

gaming-losses[UK: ˈɡeɪm.ɪŋ ˈlɒ.sɪz] [US: ˈɡeɪm.ɪŋ ˈlɒ.səz]

You can find it in:

венгерскийанглийский