венгерский-английский словарь »

pokol означает в английский

венгерскийанглийский
pokol főnév

hell [hells]◼◼◼ noun
[UK: hel] [US: ˈhel]

inferno◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.nəʊ] [US: ˌɪn.ˈfɝːno.ʊ]

pit [pits]◼◻◻ noun
[UK: pɪt] [US: ˈpɪt]

blaze [blazes]◼◻◻ noun
[UK: bleɪz] [US: ˈbleɪz]

deuce [deuces]◼◻◻ noun
[UK: djuːs] [US: ˈduːs]

Hel◼◻◻ noun
[UK: hˈel] [US: hˈel]

pandemonium [pandemoniums]◼◻◻ noun
[UK: ˌpæn.dɪ.ˈməʊ.nɪəm] [US: ˌpæn.dəˈmo.ʊ.niəm]

bottomless pit◼◻◻ noun
[UK: ˈbɒ.təm.ləs pɪt] [US: ˈbɑː.təm.ləs ˈpɪt]

nether regions noun
[UK: ˈne.ðə(r) ˈriː.dʒənz] [US: ˈne.ðər ˈriː.dʒənz]

shades noun
[UK: ʃeɪdz] [US: ˈʃeɪdz]

devildom noun
[UK: ˈdevl.dəm] [US: ˈdevl.dəm]

Sheol noun

Tartarus noun
[UK: ˈtɑː.tə.rəs] [US: ˈtɑːr.tə.rəs]

gehenna noun
[UK: ɡɪ.ˈhe.nə] [US: ɡɪ.ˈhe.nə]

nether world noun
[UK: ˈne.ðə(r) wɜːld] [US: ˈne.ðər ˈwɝːld]

place below noun
[UK: ˈpleɪs bɪ.ˈləʊ] [US: ˈpleɪs bəˈlo.ʊ]

eschatology noun
[UK: ˌe.skə.ˈtɒ.lə.dʒi] [US: ˌe.skə.ˈtɒ.lə.dʒi]

pokol bugyrai

pits of hell◼◼◼[UK: pɪts əv hel] [US: ˈpɪts əv ˈhel]

pokol gyötrelmei (átv)

hell-fire[UK: hel ˈfaɪə(r)] [US: ˈhel ˈfaɪər]

pokol kínjai (átv)

hell-fire[UK: hel ˈfaɪə(r)] [US: ˈhel ˈfaɪər]

pokol kínjait állja ki

be on the rack[UK: bi ɒn ðə ræk] [US: bi ɑːn ðə ˈræk]

pokol tornáca főnév

limbo [limbos]◼◼◼ noun
[UK: ˈlɪm.bəʊ] [US: ˈlɪmbo.ʊ]

pokol tüze (átv)

hell-fire[UK: hel ˈfaɪə(r)] [US: ˈhel ˈfaɪər]

pokol tüzéből megmentett lélek

brand from the burning[UK: brænd frəm ðə ˈbɜːn.ɪŋ] [US: ˈbrænd frəm ðə ˈbɝːn.ɪŋ]

pokolba illő (átv)

hell-hag[UK: hel hæɡ] [US: ˈhel ˈhæɡ]

pokolba kíván

wish farther[UK: wɪʃ ˈfɑː.ðə(r)] [US: ˈwɪʃ ˈfɑːr.ðər]

pokolba kíván vkt

wish somebody further[UK: wɪʃ ˈsʌm.bə.di ˈfɜː.ðə(r)] [US: ˈwɪʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɝː.ðər]

pokolba küld

blast◼◼◼[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

pokolba küld vkt

send somebody to blazes[UK: send ˈsʌm.bə.di tuː ˈbleɪ.zɪz] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈbleɪ.zəz]

send somebody to the devil[UK: send ˈsʌm.bə.di tuː ðə ˈdev.l̩] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ðə ˈdev.l̩]

pokolba küld vkt (átv)

send somebody to the right-about[UK: send ˈsʌm.bə.di tuː ðə raɪt ə.ˈbaʊt] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ðə ˈraɪt ə.ˈbaʊt]

tell somebody where to get off[UK: tel ˈsʌm.bə.di weə(r) tuː ˈɡet ɒf] [US: ˈtel ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhwer̩ ˈtuː ˈɡet ˈɒf]

pokolfajzat főnév

limb of satan noun
[UK: lɪm əv ˈseɪt.n̩] [US: ˈlɪm əv ˈseɪt.n̩]

pokolfajzat (átv) főnév

hell-hound noun
[UK: hel haʊnd] [US: ˈhel ˈhaʊnd]

pokolgép főnév

bomb [bombs]◼◼◼ noun
[UK: bɒm] [US: ˈbɑːm]

pokolgépes egyén

bomb-thrower[UK: bɒm ˈθrəʊ.ə(r)] [US: ˈbɑːm ˈθroʊ.ər]

pokolgépes merénylet

bomb outrage[UK: bɒm ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈbɑːm ˈaʊ.ˌtredʒ]

pokoli

infernal◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːn.l̩] [US: ˌɪn.ˈfɝː.nl̩]

hellish◼◼◼ adjective
[UK: ˈhe.lɪʃ] [US: ˈhe.lɪʃ]

helluva◼◼◻ noun
[UK: ˌhe.ˈluː.və] [US: ˌhe.ˈluː.və]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский