венгерский-английский словарь » ostobaság meaning in английский

венгерскийанглийский
ostobaság főnév

flim-flam◼◼◼ noun
[UK: ˈflɪm ˈflæm] [US: ˈflɪm ˈflæm]

flimflam◼◼◼ noun

folly◼◼◼ noun
[UK: ˈfɒ.li] [US: ˈfɑː.li]

nonsense◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒnsns] [US: ˈnɑːn.sens]

foolishness◼◼◻ noun
[UK: ˈfuː.lɪ.ʃnəs] [US: ˈfuː.ˌlɪ.ʃnəs]

rubbish◼◼◻ noun
[UK: ˈrʌ.bɪʃ] [US: ˈrʌ.bɪʃ]

bunk◼◻◻ noun
[UK: bʌŋk] [US: ˈbəŋk]

inanity◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈnæ.nɪ.ti] [US: ɪ.ˈnæ.nɪ.ti]

ineptitude◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈnep.tɪ.tjuːd] [US: ˌɪ.ˈnep.tə.ˌtuːd]

silliness◼◻◻ noun
[UK: ˈsɪ.lɪ.nəs] [US: ˈsɪ.li.nəs]

betise noun
[UK: bɪtˈaɪz] [US: bɪtˈaɪz]

boobyism noun
[UK: ˈbuːbɪɪz(ə)m ] [US: ˈbubɪɪz(ə)m ]

buncombe noun
[UK: ˈbʌŋkəm] [US: ˈbʌŋkəm]

bunkum noun
[UK: ˈbʌŋkəm] [US: ˈbʌŋkəm]

bushwa noun
[UK: bˈʊʃwə] [US: bˈʊʃwə]

crassitude noun
[UK: ˈkræ.sɪ.tjuːd] [US: ˈkræ.sɪ.ˌtuːd]

crassness noun
[UK: kræs] [US: kræs]

doltishness noun
[UK: dˈəʊltɪʃnəs] [US: dˈoʊltɪʃnəs]

fatuity noun
[UK: fə.ˈtjuːɪ.ti] [US: fə.ˈtjuːɪ.ti]

fiddle noun
[UK: ˈfɪd.l̩] [US: ˈfɪd.l̩]

fiddle-de-dee noun
[UK: ˈfɪd.l̩ də dee] [US: ˈfɪd.l̩ ˈdiː ˈdiː]

flapdoodle noun
[UK: ˈflæp.ˌduːdl] [US: ˈflæp.duːdl]

foolishdom noun
[UK: fˈuːlɪʃdəm] [US: fˈuːlɪʃdəm]

fribble noun
[UK: ˈfrɪbl] [US: ˈfrɪ.bəl]

fudge noun
[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

guff noun
[UK: ˈɡəf] [US: ˈɡəf]

haver noun
[UK: ˈhe.və(r)] [US: ˈhe.vər]

kibosh noun
[UK: ˈkaɪ.bɒʃ] [US: ˈkaɪ.bɑːʃ]

monkey business noun
[UK: ˈmʌŋk.i ˈbɪz.nəs] [US: ˈmʌŋk.i ˈbɪz.nəs]

piffle noun
[UK: ˈpɪf.l̩] [US: ˈpɪf.l̩]

rot noun
[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

skittles! noun
[UK: ˈskɪt.l̩z] [US: ˈskɪt.l̩z]

tomfoolery noun
[UK: tɒm.ˈfuː.lə.ri] [US: tɒm.ˈfuː.lə.ri]

tosh noun
[UK: tɒʃ] [US: ˈtɑːʃ]

trashery noun
[UK: trˈaʃəri] [US: trˈæʃɚri]

twaddy noun
[UK: twˈɒdi] [US: twˈɑːdi]

unreason noun
[UK: ˈʌn.ˈriːzn] [US: ən.ˈriː.zən]

vacuousness noun
[UK: ˈvækjʊəsnəs ] [US: ˈvækjuəsnəs ]

witlessness noun
[UK: ˈwɪtlɪsnəs ] [US: ˈwɪtləsnəs ]

wooden-headedness noun
[UK: ˈwʊd.n̩] [US: ˈwʊd.n̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies