венгерский-английский словарь » melléfog meaning in английский

венгерскийанглийский
melléfog ige

blunder◼◼◼ verb
[UK: ˈblʌn.də(r)] [US: ˈblʌn.dər]

muff◼◼◻ verb
[UK: mʌf] [US: ˈməf]

be beside the mark verb
[UK: bi bɪ.ˈsaɪd ðə mɑːk] [US: bi bə.ˈsaɪd ðə ˈmɑːrk]

bring one's pigs to a pretty market verb
[UK: brɪŋ wʌnz pɪɡz tuː ə ˈprɪ.ti ˈmɑːkɪt] [US: ˈbrɪŋ wʌnz ˈpɪɡz ˈtuː ə ˈprɪ.ti ˈmɑːrkət]

bring one's pigs to the wrong market verb
[UK: brɪŋ wʌnz pɪɡz tuː ðə rɒŋ ˈmɑːkɪt] [US: ˈbrɪŋ wʌnz ˈpɪɡz ˈtuː ðə ˈrɒŋ ˈmɑːrkət]

err verb
[UK: ɜː(r)] [US: ˈer]

miss the mark verb
[UK: mɪs ðə mɑːk] [US: ˈmɪs ðə ˈmɑːrk]

nod verb
[UK: nɒd] [US: ˈnɑːd]

pull a boner verb
[UK: pʊl ə ˈbəʊ.nə(r)] [US: ˈpʊl ə ˈboʊ.nər]

melléfog (átv) ige

be all abroad verb
[UK: bi ɔːl ə.ˈbrɔːd] [US: bi ɔːl ə.ˈbrɔːd]

miss the cushion verb
[UK: mɪs ðə ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈmɪs ðə ˈkʊʃ.n̩]

melléfogás főnév

blunder◼◼◼ noun
[UK: ˈblʌn.də(r)] [US: ˈblʌn.dər]

slip-up◼◻◻ noun
[UK: slɪp ʌp] [US: sˈlɪp ʌp]

blundering noun
[UK: ˈblʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈblʌn.dər.ɪŋ]

boner noun
[UK: ˈbəʊ.nə(r)] [US: ˈboʊ.nər]

muff noun
[UK: mʌf] [US: ˈməf]

melléfogás (átv)

trip noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

wide of the mark[UK: waɪd əv ðə mɑːk] [US: ˈwaɪd əv ðə ˈmɑːrk]

még jobban melléfog, mint vk más

outblunder[UK: aʊtblˈʌndə] [US: aʊtblˈʌndɚ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies