венгерский-английский словарь » megszorít meaning in английский

венгерскийанглийский
megszorít ige

limit verb
[UK: ˈlɪ.mɪt] [US: ˈlɪ.mət]

narrow verb
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

pinch verb
[UK: pɪntʃ] [US: ˈpɪntʃ]

press verb
[UK: pres] [US: ˈpres]

put on verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

put to verb
[UK: ˈpʊt tuː] [US: ˈpʊt ˈtuː]

restrict verb
[UK: rɪ.ˈstrɪkt] [US: ri.ˈstrɪkt]

screw verb
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

squeeze verb
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

stint verb
[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

straiten verb
[UK: ˈstreɪt.n̩] [US: ˈstreɪt.n̩]

tighten verb
[UK: ˈtaɪt.n̩] [US: ˈtaɪt.n̩]

megszorít (kiadást) ige

retrench verb
[UK: rɪ.ˈtrentʃ] [US: ri.ˈtrentʃ]

megszorít (átv) ige

confine verb
[UK: kən.ˈfaɪn] [US: kən.ˈfaɪn]

megszorít vkt

run somebody hard[UK: rʌn ˈsʌm.bə.di hɑːd] [US: ˈrən ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhɑːrd]

megszorít vkt (átv)

be hard upon somebody[UK: bi hɑːd ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈhɑːrd ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megszorítja az ellenőrzést

clamp down the lid[UK: klæmp daʊn ðə lɪd] [US: ˈklæmp ˈdaʊn ðə ˈlɪd]

megszorított melléknév

squeezy adjective

megszorította

squeezed[UK: skwiːzd] [US: ˈskwiːzd]

megszorítás főnév

austerity noun
[UK: ɔː.ˈste.rət] [US: ˌɒ.ˈste.rə.ti]

crunch noun
[UK: krʌntʃ] [US: ˈkrəntʃ]

limitation noun
[UK: ˌlɪ.mɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌlɪ.mə.ˈteɪʃ.n̩]

restraining noun
[UK: rɪ.ˈstreɪn.ɪŋ] [US: ri.ˈstreɪn.ɪŋ]

restriction noun
[UK: rɪ.ˈstrɪk.ʃn̩] [US: ri.ˈstrɪk.ʃn̩]

saving noun
[UK: ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈseɪv.ɪŋ]

squeeze noun
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

stint noun
[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

stipulation noun
[UK: ˌstɪ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌstɪ.pjə.ˈleɪʃ.n̩]

stringency noun
[UK: ˈstrɪn.dʒən.si] [US: ˈstrɪn.dʒən.si]

wring noun
[UK: rɪŋ] [US: ˈrɪŋ]

megszorítás (átv) főnév

restraint noun
[UK: rɪ.ˈstreɪnt] [US: rə.ˈstreɪnt]

megszorítások

austerity noun
[UK: ɔː.ˈste.rət] [US: ˌɒ.ˈste.rə.ti]

severities[UK: sɪ.ˈve.rɪ.tɪz] [US: sɪ.ˈve.rɪ.tɪz]

megszorításokkal (átv)

with reservations[UK: wɪð ˌre.zə.ˈveɪʃ.n̩z] [US: wɪθ ˌre.zər.ˈveɪʃ.n̩z]

megszorító melléknév

confining adjective

qualificatory adjective
[UK: ˈkwɒ.lɪ.fɪk.ə.tə.rɪ] [US: ˈkwɑː.lə.fək.eɪ.tə.riː]

restrictionary adjective
[UK: rɪstrˈɪkʃənəri] [US: rɪstrˈɪkʃənˌeri]

megszorító csavar

tightening-up[UK: ˈtaɪt.n̩.ɪŋ ʌp] [US: ˈtaɪt.n̩.ɪŋ ʌp]

megszorító intézkedések főnév

austerity measures noun
[UK: ɒsˈtɪənəs ] [US: ɔˈstɪrnəs ]

csavarral megszorít

screw[UK: skruː] [US: ˈskruː]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies