венгерский-английский словарь »

megközelítőleg означает в английский

венгерскийанглийский
megközelítőleg

approximately◼◼◼ adjective adverb
[UK: ə.ˈprɒk.sɪ.mət.li] [US: ə.ˈprɑːk.sə.mət.li]

about◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈbaʊt] [US: ə.ˈbaʊt]

something like◼◻◻ adverb
[UK: ˈsʌm.θɪŋ ˈlaɪk] [US: ˈsʌm.θɪŋ ˈlaɪk]

at a rough estimate adverb
[UK: ət ə rʌf ˈe.stɪ.meɪt] [US: ət ə ˈrəf ˈe.stə.mət]

in the neighbourhood of adverb
[UK: ɪn ðə ˈneɪ.bə.hʊd əv] [US: ɪn ðə ˈneɪ.bə.hʊd əv]

on a rough estimate adverb
[UK: ɒn ə rʌf ˈe.stɪ.meɪt] [US: ɑːn ə ˈrəf ˈe.stə.mət]

megközelítőleg egyidősek

they are much the same age[UK: ˈðeɪ ə(r) ˈmʌtʃ ðə seɪm eɪdʒ] [US: ˈðeɪ ˈɑːr ˈmʌtʃ ðə ˈseɪm ˈeɪdʒ]

megközelítőleg sem olyan jó, mint …

not a quarter as good as …[UK: nɒt ə ˈkwɔː.tə(r) əz ɡʊd əz] [US: ˈnɑːt ə ˈkwɔːr.tər ˈæz ˈɡʊd ˈæz]

not a quarter so good as …[UK: nɒt ə ˈkwɔː.tə(r) ˈsəʊ ɡʊd əz] [US: ˈnɑːt ə ˈkwɔːr.tər ˈsoʊ ˈɡʊd ˈæz]

You can find it in:

венгерскийанглийский