венгерский-английский словарь »

megjátszik означает в английский

венгерскийанглийский
megjátszik ige

pretend [pretended, pretended, pretending, pretends]◼◼◼ verb
[UK: prɪ.ˈtend] [US: pri.ˈtend]

play [played, played, playing, plays]◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

back [backed, backed, backing, backs]◼◻◻ verb
[UK: ˈbæk] [US: ˈbæk]

feign [feigned, feigned, feigning, feigns]◼◻◻ verb
[UK: feɪn] [US: ˈfeɪn]

affect [affected, affected, affecting, affects]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

counterfeit [counterfeited, counterfeited, counterfeiting, counterfeits]◼◻◻ verb
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt]

simulate [simulated, simulated, simulating, simulates] verb
[UK: ˈsɪ.mjʊ.leɪt] [US: ˈsɪ.mjə.ˌlet]

bid [bid, bidden, bidding, bids] irregular verb
[UK: bɪd] [US: ˈbɪd]

megjátszik (fogadást tesz) (vmt) ige

place a bet (on something) verb
[UK: ˈpleɪs ə ˈbet] [US: ˈpleɪs ə ˈbet]

megjátszik (fogadást tesz) (vmt) (átv) ige

stake (on something) [staked, staked, staking, stakes]◼◼◼ verb
[UK: steɪk] [US: ˈsteɪk]

megjátszik (vmit) ige

go through the motions of something verb
[UK: ɡəʊ θruː ðə ˈməʊʃ.n̩z əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ θruː ðə ˈmoʊʃ.n̩z əv ˈsʌm.θɪŋ]

megjátszik (vmt) ige

act [acted, acted, acting, acts]◼◼◼ verb
[UK: ækt] [US: ˈækt]

megjátszik (átv) ige

personate verb
[UK: ˈpɜː.sə.neɪt] [US: ˈpɝː.sə.neɪt]

megjátszik (érzelmet) ige

personata verb
[UK: pˌɜːsənˈɑːtə] [US: pˌɜːsənˈɑːɾə]

You can find it in:

венгерскийанглийский