венгерский-английский словарь »

lekötelez означает в английский

венгерскийанглийский
lekötelez ige

oblige [obliged, obliged, obliging, obliges]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈblaɪdʒ] [US: ə.ˈblaɪdʒ]

accommodate [accommodated, accommodated, accommodating, accommodates]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

peg down verb
[UK: peɡ daʊn] [US: ˈpeɡ ˈdaʊn]

place under an obligation verb
[UK: ˈpleɪs ˈʌnd.ə(r) ən ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˈpleɪs ˈʌnd.r̩ ˈæn ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

put under an obligation verb
[UK: ˈpʊt ˈʌnd.ə(r) ən ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˈpʊt ˈʌnd.r̩ ˈæn ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

lekötelez vkt

put somebody under an obligation[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ˈʌnd.ə(r) ən ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʌnd.r̩ ˈæn ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

lekötelez vkt GB

do somebody a favour[UK: duː ˈsʌm.bə.di ə ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈfeɪ.vər]

lekötelezett melléknév

obliged◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈblaɪdʒd] [US: ə.ˈblaɪdʒd]

obligated◼◻◻ adjective
[UK: ˈɒ.blɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ˈɑː.blə.ˌɡe.təd]

affined adjective
[UK: ə.ˈfaɪnd] [US: ə.ˈfaɪnd]

lekötelezett (vknek (vm)ért) melléknév

indebted (to somebody for something)◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈde.tɪd] [US: ˌɪn.ˈde.təd]

lekötelezettje vknek

be beholden to somebody[UK: bi bɪ.ˈhəʊl.dən tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi bɪˈho.ʊl.dən ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be in hock to somebody[UK: bi ɪn hɒk tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ɪn ˈhɑːk ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lekötelezettje vknek (vm)ért melléknév

beholden adjective
[UK: bɪ.ˈhəʊl.dən] [US: bɪˈho.ʊl.dən]

lekötelezettség főnév

obligation [obligations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

indebtedness noun
[UK: ɪn.ˈde.tɪd.nəs] [US: ˌɪn.ˈde.təd.nəs]

obstriction noun
[UK: ɒbstrˈɪkʃən] [US: əbstrˈɪkʃən]

lekötelezés főnév

obligation [obligations] noun
[UK: ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

lekötelező melléknév

civil [civiller, civillest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɪ.vəl] [US: ˈsɪ.vəl]

obliging◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈblaɪdʒ.ɪŋ] [US: ə.ˈblaɪdʒ.ɪŋ]

lekötelező melléknév
GB

neighbourly adjective
[UK: ˈneɪ.bə.li] [US: ˈneɪ.bə.li]

lekötelező melléknév
US

neighborly adjective
[UK: ˈneɪ.bərl.i] [US: ˈneɪ.bər.li]

lekötelezően határozószó

obligingly◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈblaɪ.dʒɪŋ.li] [US: ə.ˈblaɪ.dʒɪŋ.li]

nagyon lekötelezne

I should be very much obliged[UK: ˈaɪ ʃʊd bi ˈver.i ˈmʌtʃ ə.ˈblaɪdʒd] [US: ˈaɪ ˈʃʊd bi ˈver.i ˈmʌtʃ ə.ˈblaɪdʒd]

nagyon lekötelezne, ha

I should esteem it a favour if you would kindly[UK: ˈaɪ ʃʊd ɪ.ˈstiːm ɪt ə ˈfeɪ.və(r) ɪf juː wʊd ˈkaɪnd.li] [US: ˈaɪ ˈʃʊd ə.ˈstiːm ˈɪt ə ˈfeɪ.vər ˈɪf ˈjuː ˈwʊd ˈkaɪnd.li]

nem lekötelezett melléknév

uncommitted◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌnk.ə.ˈmɪ.tɪd] [US: ˌʌnk.ə.ˈmɪ.təd]

unindebted adjective
[UK: ˌʌnɪnˈdɛtɪd ] [US: ʌnɪnˈdɛtəd ]

vk lekötelezve érzi magát (vmi)re

somebody feel osneself obliged to …[UK: ˈsʌm.bə.di fiːl] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfiːl]

vkt lekötelező személy főnév

obliger noun
[UK: əˈblaɪʤə ] [US: əˈblaɪʤər ]

You can find it in:

венгерскийанглийский