венгерский-английский словарь » leköt meaning in английский

венгерскийанглийский
lekötelezett melléknév

obligated adjective
[UK: ˈɒ.blɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ˈɑː.blə.ˌɡe.təd]

lekötelezett (vknek (vm)ért) melléknév

indebted (to somebody for something)◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈde.tɪd] [US: ˌɪn.ˈde.təd]

lekötelezettje vknek

be beholden to somebody[UK: bi bɪ.ˈhəʊl.dən tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi bɪˈho.ʊl.dən ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be in hock to somebody[UK: bi ɪn hɒk tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ɪn ˈhɑːk ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lekötelezettje vknek (vm)ért melléknév

beholden adjective
[UK: bɪ.ˈhəʊl.dən] [US: bɪˈho.ʊl.dən]

lekötelezettség főnév

obligation◼◼◼ noun
[UK: ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

indebtedness noun
[UK: ɪn.ˈde.tɪd.nəs] [US: ˌɪn.ˈde.təd.nəs]

obstriction noun
[UK: ɒbstrˈɪkʃən] [US: əbstrˈɪkʃən]

lekötelezés főnév

obligation noun
[UK: ˌɒ.blɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌɑː.blə.ˈɡeɪʃ.n̩]

lekötelező melléknév

obliging◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈblaɪdʒ.ɪŋ] [US: ə.ˈblaɪdʒ.ɪŋ]

civil adjective
[UK: ˈsɪ.vəl] [US: ˈsɪ.vəl]

lekötelező melléknév
GB

neighbourly adjective
[UK: ˈneɪ.bə.li] [US: ˈneɪ.bə.li]

lekötelező melléknév
US

neighborly adjective
[UK: ˈneɪ.bərl.i] [US: ˈneɪ.bər.li]

lekötelezően határozószó

obligingly◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈblaɪ.dʒɪŋ.li] [US: ə.ˈblaɪ.dʒɪŋ.li]

leköti a hallgatóság figyelmét

hold an audience[UK: həʊld ən ˈɔː.diəns] [US: hoʊld ˈæn ˈɑː.diəns]

hold an audience spellbound[UK: həʊld ən ˈɔː.diəns ˈspel.baʊnd] [US: hoʊld ˈæn ˈɑː.diəns ˈspel.ˌbɑːwnd]

leköti vk figyelmét

hold somebody spellbound[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ˈspel.baʊnd] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈspel.ˌbɑːwnd]

lekötés főnév

anchorage noun
[UK: ˈæŋk.ə.rɪdʒ] [US: ˈæŋk.ə.rədʒ]

enchainment noun
[UK: entʃˈeɪnmənt] [US: entʃˈeɪnmənt]

ligation noun
[UK: laɪ.ˈɡeɪ.ʃən] [US: laɪ.ˈɡeɪ.ʃən]

ligature noun
[UK: ˈlɪ.ɡə.tʃə(r)] [US: ˈlɪ.ɡə.tʃər]

lockup noun
[UK: ˈlɒkʌp] [US: ˈlɑːˌkəp]

strangulation noun
[UK: ˌstræŋ.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌstræŋ.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

lekötött melléknév

engrossed◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈɡrəʊst] [US: ɪnˈɡroʊst]

lekötött melléknév
pénz

illiquid◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪ.ˈlɪ.kwəd] [US: ˌɪ.ˈlɪ.kwəd]

lekötött betét

time deposit◼◼◼[UK: ˈtaɪm dɪ.ˈpɒ.zɪt] [US: ˈtaɪm də.ˈpɑː.zət]

deposit for a fixed period[UK: dɪ.ˈpɒ.zɪt fɔː(r) ə fɪkst ˈpɪə.rɪəd] [US: də.ˈpɑː.zət ˈfɔːr ə ˈfɪkst ˈpɪ.riəd]

fixture[UK: ˈfɪks.tʃə(r)] [US: ˈfɪks.tʃər]

lekötött folyószámla

deposit for a fixed period[UK: dɪ.ˈpɒ.zɪt fɔː(r) ə fɪkst ˈpɪə.rɪəd] [US: də.ˈpɑː.zət ˈfɔːr ə ˈfɪkst ˈpɪ.riəd]

lekötött tőke főnév

lockup noun
[UK: ˈlɒkʌp] [US: ˈlɑːˌkəp]

lekötött vagyontárgyak

pledged assets[UK: pledʒd ˈæ.sets] [US: ˈpledʒd ˈæ.ˌsets]

lekötöz ige

tie-down◼◼◻ verb
[UK: taɪ daʊn] [US: ˈtaɪ ˈdaʊn]

pinion verb
[UK: ˈpɪ.nɪən] [US: ˈpɪ.njən]

lekötözi vk karjait

pin somebody's arms to his sides[UK: pɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ɑːmz tuː hɪz saɪdz] [US: ˈpɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɑːrmz ˈtuː ˈhɪz ˈsaɪdz]

lekötözés

lashing◼◼◼ noun
[UK: ˈlæʃ.ɪŋ] [US: ˈlæʃ.ɪŋ]

tie-down◼◼◻ verb
[UK: taɪ daʊn] [US: ˈtaɪ ˈdaʊn]

lekötő melléknév

arresting adjective
[UK: ə.ˈrest.ɪŋ] [US: ə.ˈre.stɪŋ]

beleköt vkibe

pick a quarrel with somebody[UK: pɪk ə ˈkwɒ.rəl wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpɪk ə ˈkwɔː.rəl wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

pick at somebody[UK: pɪk ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpɪk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

pick up a quarrel with somebody[UK: pɪk ʌp ə ˈkwɒ.rəl wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈkwɔː.rəl wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

123

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies