венгерский-английский словарь » lefoglal meaning in английский

венгерскийанглийский
lefoglal ige

seize◼◼◼ verb
[UK: siːz] [US: siːz]

arrest◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈrest] [US: ə.ˈrest]

confiscate◼◼◻ verb
[UK: ˈkɒn.fɪ.skeɪt] [US: ˈkɑːn.fə.ˌsket]

impound◼◼◻ verb
[UK: ɪm.ˈpaʊnd] [US: ˌɪm.ˈpaʊnd]

take (took, taken)◼◼◻ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

attach◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtætʃ] [US: ə.ˈtætʃ]

book◼◻◻ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

confiscation◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.fɪ.ˈskeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.fə.ˈskeɪʃ.n̩]

distress◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

engage◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

occupy◼◻◻ verb
[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

reserve◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈzɜːv] [US: rə.ˈzɝːv]

absorb verb
[UK: əb.ˈzɔːb] [US: əb.ˈzɔːrb]

allocates verb
[UK: ˈæ.lək.eɪts] [US: ˈæ.ləˌkets]

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

book in advance verb
[UK: bʊk ɪn əd.ˈvɑːns] [US: ˈbʊk ɪn əd.ˈvæns]

embargo verb
[UK: ɪm.ˈbɑː.ɡəʊ] [US: em.ˈbɑːrɡo.ʊ]

engross verb
[UK: ɪn.ˈɡrəʊs] [US: ɪnˈɡroʊs]

grab verb
[UK: ɡræb] [US: ˈɡræb]

impoud verb
[UK: ɪmpˈaʊd] [US: ɪmpˈaʊd]

keep somebody busy verb
[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ˈbɪ.zi] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbɪ.zi]

levy verb
[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

poind verb
[UK: pˈɔɪnd] [US: pˈɔɪnd]

prise verb
[UK: praɪz] [US: praɪz]

prize verb
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

secure verb
[UK: sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: sɪ.ˈkjʊr]

sequester verb
[UK: sɪ.ˈkwe.stə(r)] [US: sɪ.ˈkwe.stər]

sequestrate verb
[UK: sɪ.ˈkwe.streɪt] [US: sɪ.ˈkwe.streɪt]

lefoglal (előre) ige

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

lefoglal (helyet) ige

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

lefoglal (pl. szobát)

book up

lefoglal egy helyet

book a seat[UK: bʊk ə siːt] [US: ˈbʊk ə ˈsiːt]

make a reservation[UK: ˈmeɪk ə ˌre.zə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə ˌre.zər.ˈveɪʃ.n̩]

reserval[UK: rɪzˈɜːvəl] [US: rɪzˈɜːvəl]

lefoglal egy szobát (vkinek)

hold a reservation

lefoglal utazást (utazási iroda)

book someone through (to some place)[UK: bʊk ˈsʌm.wʌn θruː] [US: ˈbʊk ˈsʌˌm.wən θruː]

lefoglalandó melléknév
jog

arrestable adjective
[UK: ə.ˈre.stəb.l̩] [US: ə.ˈre.stəb.l̩]

lefoglalás főnév

seizure◼◼◼ noun
[UK: ˈsiː.ʒə(r)] [US: ˈsiː.ʒər]

arrest◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrest] [US: ə.ˈrest]

attachment◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ə.ˈtæt.ʃmənt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies