венгерский-английский словарь »

lök означает в английский

венгерскийанглийский
lök

push [pushes]◼◼◼ noun
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

shove [shoved, shoved, shoving, shoves]◼◼◻ verb
[UK: ʃʌv] [US: ˈʃəv]

knock [knocked, knocked, knocking, knocks]◼◼◻ verb
[UK: nɒk] [US: ˈnɑːk]

hit [hit, hit, hitting, hits]◼◼◻ irregular verb
[UK: hɪt hɪt hɪt] [US: ˈhɪt ˈhɪt ˈhɪt]

toss [tossed, tossed, tossing, tosses]◼◼◻ verb
[UK: tɒs] [US: ˈtɒs]

thrust [thrust, thrust, thrusting, thrusts]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst]

jerk [jerks]◼◻◻ noun
[UK: dʒɜːk] [US: ˈdʒɝːk]

poke [pokes]◼◻◻ noun
[UK: pəʊk] [US: poʊk]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

hurl [hurled, hurled, hurling, hurls]◼◻◻ verb
[UK: hɜːl] [US: ˈhɝːl]

gag [gags]◼◻◻ noun
[UK: ɡæɡ] [US: ˈɡæɡ]

jab [jabbed, jabbed, jabbing, jabs]◼◻◻ verb
[UK: dʒæb] [US: ˈdʒæb]

jog [jogged, jogged, jogging, jogs] verb
[UK: dʒɒɡ] [US: ˈdʒɑːɡ]

lökdös ige

push [pushed, pushed, pushing, pushes]◼◼◼ verb
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

poke [poked, poked, poking, pokes]◼◻◻ verb
[UK: pəʊk] [US: poʊk]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

jolt [jolted, jolted, jolting, jolts] verb
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

lökdösés ige

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles] verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

lökdösődik ige

shove [shoved, shoved, shoving, shoves]◼◼◼ verb
[UK: ʃʌv] [US: ˈʃəv]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

stampede [stampeded, stampeded, stampeding, stampedes]◼◻◻ verb
[UK: stæm.ˈpiːd] [US: stæm.ˈpiːd]

hunch [hunched, hunched, hunching, hunches] verb
[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

jolt [jolted, jolted, jolting, jolts] verb
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

lökdösődik (vm) felé ige

stampede for something verb
[UK: stæm.ˈpiːd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: stæm.ˈpiːd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

stampede towards something verb
[UK: stæm.ˈpiːd tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: stæm.ˈpiːd tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

lökdösődés

shoving◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʌv.ɪŋ] [US: ˈʃʌv.ɪŋ]

jostling◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒɒs.l̩.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːs.l̩.ɪŋ]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◻◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

shouldering◼◻◻ noun
[UK: ˈʃəʊl.dər.ɪŋ] [US: ˈʃoʊl.dər.ɪŋ]

crush [crushes] noun
[UK: krʌʃ] [US: ˈkrəʃ]

hunch [hunches] noun
[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

lökdösődés közben kilop ige

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles] verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

lökdösődés közbeni zsebtolvajlás főnév

hustling noun
[UK: ˈhʌs.l̩.ɪŋ] [US: ˈhʌs.l̩.ɪŋ]

lökdösődő főnév

jerker [jerkers] noun
[UK: ˈʤɜːkə ] [US: ˈʤɜrkər ]

jostling noun
[UK: ˈdʒɒs.l̩.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːs.l̩.ɪŋ]

lökdösődő (ember) főnév

hustler [hustlers] noun
[UK: ˈhʌ.slə(r)] [US: ˈhʌ.sə.lər]

lökelhárítás főnév

cushioning noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩.ɪŋ] [US: ˈkʊʃ.n̩.ɪŋ]

löket főnév

stroke [strokes]◼◼◼ noun
[UK: strəʊk] [US: stroʊk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский