венгерский-английский словарь » kotyog meaning in английский

венгерскийанглийский
kotyog ige

blab verb
[UK: blæb] [US: blæb]

blab out verb
[UK: blæb ˈaʊt] [US: blæb ˈaʊt]

blatter verb
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

chuck verb
[UK: tʃʌk] [US: ˈtʃək]

clack verb
[UK: klæk] [US: ˈklæk]

ping verb
[UK: pɪŋ] [US: ˈpɪŋ]

play verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

slap verb
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

work verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

kotyog (kotlós) ige

cluck◼◼◼ verb
[UK: klʌk] [US: ˈklək]

kotyogás főnév

gurgle◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɜːɡ.l̩] [US: ˈɡɝː.ɡl̩]

cluck◼◼◻ noun
[UK: klʌk] [US: ˈklək]

backlash noun
[UK: ˈbæk læʃ] [US: ˈbæk ˈlæʃ]

blat noun
[UK: blat] [US: blat]

blatter noun
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

chuck noun
[UK: tʃʌk] [US: ˈtʃək]

clucking noun
[UK: ˈklʌkɪŋ] [US: ˈklʌkɪŋ]

hammering noun
[UK: ˈhæ.mər.ɪŋ] [US: ˈhæ.mər.ɪŋ]

jive noun
[UK: dʒaɪv] [US: ˈdʒaɪv]

ping noun
[UK: pɪŋ] [US: ˈpɪŋ]

play noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

slack noun
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

kotyogás (folyadéké palackban) főnév

glug-glug noun
[UK: ɡlˈʌɡɡlˈʌɡ] [US: ɡlˈʌɡɡlˈʌɡ]

kotyogó főnév

clucking◼◼◼ noun
[UK: ˈklʌkɪŋ] [US: ˈklʌkɪŋ]

dugattyúkotyogás főnév
műsz

piston-knock noun
[UK: ˈpɪ.stən nɒk] [US: ˈpɪ.stən ˈnɑːk]

kikotyog ige

blab verb
[UK: blæb] [US: blæb]

blab out verb
[UK: blæb ˈaʊt] [US: blæb ˈaʊt]

blat verb
[UK: blat] [US: blat]

blunder out verb
[UK: ˈblʌn.də(r) ˈaʊt] [US: ˈblʌn.dər ˈaʊt]

scream verb
[UK: skriːm] [US: ˈskriːm]

kikotyog (vmit) ige

spill one's guts verb
[UK: spɪl wʌnz ɡʌts] [US: ˈspɪl wʌnz ˈɡəts]

spill the beans verb
[UK: spɪl ðə biːnz] [US: ˈspɪl ðə ˈbiːnz]

kikotyogás ige

blat verb
[UK: blat] [US: blat]

motorkotyogás főnév

engine-knock noun
[UK: ˈen.dʒɪn nɒk] [US: ˈen.dʒən ˈnɑːk]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies