венгерский-английский словарь » kopog meaning in английский

венгерскийанглийский
kopog ige

knock◼◼◼ verb
[UK: nɒk] [US: ˈnɑːk]

tap◼◼◻ verb
[UK: tæp] [US: ˈtæp]

hammer◼◻◻ verb
[UK: ˈhæ.mə(r)] [US: ˈhæ.mər]

patter◼◻◻ verb
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

rap◼◻◻ verb
[UK: ræp] [US: ˈræp]

blatter verb
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

chap verb
[UK: tʃæp] [US: ˈtʃæp]

chatter verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

clop verb
[UK: klɒp] [US: klɑːp]

knock at something verb
[UK: nɒk ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɑːk ət ˈsʌm.θɪŋ]

knock on something verb
[UK: nɒk ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɑːk ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

ping verb
[UK: pɪŋ] [US: ˈpɪŋ]

rap at verb
[UK: ræp ət] [US: ˈræp ət]

rap on verb
[UK: ræp ɒn] [US: ˈræp ɑːn]

slap verb
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

typewrite (typewrote, typewritten) verb
[UK: ˈtaɪ.praɪt] [US: ˈtaɪp.ˌraɪt]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kopog (jégeső) ige

hurtle verb
[UK: ˈhɜːt.l̩] [US: ˈhɝː.tl̩]

kopog a motor

the engine is knocking[UK: ðə ˈen.dʒɪn ɪz ˈnɒkɪŋ] [US: ðə ˈen.dʒən ˈɪz ˈnɑːkɪŋ]

kopog a szeme az éhségtől

be ravenously hungry[UK: bi ˈræ.və.nə.sli ˈhʌŋ.ɡri] [US: bi ˈræ.və.nə.sli ˈhʌŋ.ɡri]

kopog az ajtón

tap on the door[UK: tæp ɒn ðə dɔː(r)] [US: ˈtæp ɑːn ðə ˈdɔːr]

kopogás főnév

knock◼◼◼ noun
[UK: nɒk] [US: ˈnɑːk]

knocking◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒkɪŋ] [US: ˈnɑːkɪŋ]

rapping◼◼◻ noun
[UK: ˈræp.ɪŋ] [US: ˈræp.ɪŋ]

tap◼◼◻ noun
[UK: tæp] [US: ˈtæp]

clop◼◻◻ noun
[UK: klɒp] [US: klɑːp]

hammering◼◻◻ noun
[UK: ˈhæ.mər.ɪŋ] [US: ˈhæ.mər.ɪŋ]

ping◼◻◻ noun
[UK: pɪŋ] [US: ˈpɪŋ]

pit-a-pat◼◻◻ noun
[UK: pɪt ə pæt] [US: ˈpɪt ə ˈpæt]

pounding◼◻◻ noun
[UK: ˈpaʊnd.ɪŋ] [US: ˈpaʊnd.ɪŋ]

rap◼◻◻ noun
[UK: ræp] [US: ˈræp]

rattle◼◻◻ noun
[UK: ˈræt.l̩] [US: ˈræt.l̩]

spatter◼◻◻ noun
[UK: ˈspæ.tə(r)] [US: ˈspæ.tər]

blatter noun
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

clattering noun
[UK: ˈklæ.tər.ɪŋ] [US: ˈklæ.tər.ɪŋ]

pit-pat noun
[UK: pɪt pæt] [US: ˈpɪt ˈpæt]

splatter noun
[UK: ˈsplæ.tə(r)] [US: ˈsplæ.tər]

tap-tap noun
[UK: tæp tæp] [US: ˈtæp ˈtæp]

tattoo noun
[UK: tə.ˈtuː] [US: tæ.ˈtuː]

kopogás (gépé) főnév

chattering noun
[UK: ˈtʃæ.tər.ɪŋ] [US: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]

kopogás (hulló dolgoké) főnév

patter◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies