венгерский-английский словарь » kibocsát meaning in английский

венгерскийанглийский
kibocsát ige

be given off verb
[UK: bi ɡɪv.n̩ ɒf] [US: bi ˈɡɪv.n̩ ˈɒf]

deflate verb
[UK: dɪ.ˈfleɪt] [US: də.ˈfleɪt]

discharge verb
[UK: ˈdɪs.tʃɑːdʒ] [US: ˈdɪs.tʃɑːrdʒ]

emit verb
[UK: ɪ.ˈmɪt] [US: e.ˈmɪt]

exhale verb
[UK: eks.ˈheɪl] [US: eks.ˈheɪl]

give forth verb
[UK: ɡɪv fɔːθ] [US: ˈɡɪv ˈfɔːrθ]

give off verb
[UK: ɡɪv ɒf] [US: ˈɡɪv ˈɒf]

give out verb
[UK: ɡɪv ˈaʊt] [US: ˈɡɪv ˈaʊt]

illuminate verb
[UK: ɪ.ˈluː.mɪ.neɪt] [US: ˌɪ.ˈluː.mə.ˌnet]

issue verb
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

jet verb
[UK: ˈdʒet] [US: ˈdʒet]

launch verb
[UK: lɔːntʃ] [US: ˈlɒntʃ]

send forth verb
[UK: send fɔːθ] [US: ˈsend ˈfɔːrθ]

send out verb
[UK: send ˈaʊt] [US: ˈsend ˈaʊt]

throw out verb
[UK: ˈθrəʊ ˈaʊt] [US: ˈθroʊ ˈaʊt]

kibocsát (anyagot) ige

evolve verb
[UK: ɪ.ˈvɒlv] [US: ɪ.ˈvɑːlv]

kibocsát (levegőt (vmből) ige

disinflate verb
[UK: ˌdɪ.sən.ˈfleɪt] [US: ˌdɪ.sən.ˈfleɪt]

kibocsát [törvényt] ige

to issue [a law etc.] verb

kibocsátandó igenév

issuable adjective
[UK: ˈɪ.ʃuːə.bəl] [US: ˈɪ.ʃuːə.bəl]

to be issued

kibocsátatlan (részvény) melléknév

unissued adjective
[UK: ə.ˈnɪ.ˌʃuːd] [US: ə.ˈnɪ.ˌʃuːd]

kibocsátható melléknév

issuable adjective
[UK: ˈɪ.ʃuːə.bəl] [US: ˈɪ.ʃuːə.bəl]

kibocsátott melléknév

issued adjective
[UK: ˈɪ.ʃuːd] [US: ˈɪ.ʃuːd]

kibocsátott előállítási parancs

praemunire[UK: prˈiːmjuːnˌaɪə] [US: prˈiːmjuːnˌaɪɚ]

kibocsátott kötvények alapja

reserve against a bond issue[UK: rɪ.ˈzɜːv ə.ˈɡenst ə bɒnd ˈɪ.ʃuː] [US: rə.ˈzɝːv ə.ˈɡenst ə ˈbɑːnd ˈɪ.ʃuː]

kibocsátás főnév

eduction noun
[UK: iː.ˈdʌk.ʃən] [US: ɪ.ˈdʌk.ʃən]

issue noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

output noun
[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]

publishing noun
[UK: ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ] [US: ˈpʌ.blɪʃ.ɪŋ]

reissue noun
[UK: ˌriː.ˈɪ.ʃuː] [US: ri.ˈɪ.ʃuː]

tensile noun
[UK: ˈten.saɪl] [US: ˈten.səl]

kibocsátás (emissio) főnév

emission noun
[UK: ɪ.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˈmɪʃ.n̩]

kibocsátás (hamisítványé) főnév

utterance noun
[UK: ˈʌ.tə.rəns] [US: ˈʌ.tə.rəns]

kibocsátás (papírpénzé) főnév

overissue noun
[UK: ˈəʊv.ərˈ.ɪ.sjuː] [US: ˈoʊv.r̩.rɪ.ʃuː]

kibocsátó főnév

drawer noun
[UK: drɔː(r)] [US: ˈdrɔːr]

emissive adjective
[UK: ɪ.ˈmɪ.sɪv] [US: ɪ.ˈmɪ.sɪv]

emitter noun
[UK: ɪˈmɪtə ] [US: ɪˈmɪtər ]

escape-valve noun
[UK: ɪ.ˈskeɪp vælv] [US: ə.ˈskeɪp ˈvælv]

floater noun
[UK: ˈfləʊ.tə(r)] [US: ˈfloʊ.tə(r)]

issuing noun
[UK: ˈɪ.ʃuːɪŋ] [US: ˈɪ.ʃuːɪŋ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies