венгерский-английский словарь » jelentés meaning in английский

венгерскийанглийский
jelentés főnév

account noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

adsignification noun
[UK: ədsˌɪɡnɪfɪkˈeɪʃən] [US: ədsˌɪɡnɪfɪkˈeɪʃən]

application noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

bulletinize noun
[UK: bˈʊlɪtˌɪnaɪz] [US: bˈʊlɪtˌɪnaɪz]

connotation noun
[UK: ˌkɒ.nə.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑː.nə.ˈteɪʃ.n̩]

despatch noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: dɪ.ˈspætʃ]

dispatch noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

import noun
[UK: ɪm.ˈpɔːt] [US: ˌɪm.ˈpɔːrt]

meaning noun
[UK: ˈmiːn.ɪŋ] [US: ˈmiːn.ɪŋ]

memorandum noun
[UK: ˌme.mə.ˈræn.dəm] [US: ˌme.mə.ˈræn.dəm]

memorandum, memoranda noun
[UK: ˌme.mə.ˈræn.dəm ˌme.mə.ˈræn.də] [US: ˌme.mə.ˈræn.dəm ˌme.mə.ˈræn.də]

portent noun
[UK: ˈpɔː.tent] [US: ˈpɔːr.tent]

purport noun
[UK: pə.ˈpɔːt] [US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

record noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

report noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

reporting noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt.ɪŋ] [US: ri.ˈpɔːrt.ɪŋ]

significance noun
[UK: sɪɡ.ˈnɪ.fɪkəns] [US: sɪg.ˈnɪ.fɪkəns]

signification noun
[UK: ˌsɪɡ.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌsɪɡ.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

ungarbled noun
[UK: ˌʌnˈgɑːbld ] [US: ʌnˈgɑrbəld ]

jelentés (szóé) főnév

denotation noun
[UK: ˌdiː.nəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌdiːno.ʊ.ˈteɪʃ.n̩]

sense noun
[UK: sens] [US: ˈsens]

usage noun
[UK: ˈjuː.sɪdʒ] [US: ˈjuː.sədʒ]

jelentés nélküli melléknév

insignificant adjective
[UK: ˌɪn.sɪɡ.ˈnɪ.fɪkənt] [US: ˌɪn.ˌsɪg.ˈnjɪ.fɪkənt]

jelentésbeli

semantic[UK: sɪ.ˈmæn.tɪk] [US: sə.ˈmæn.tɪk]

jelentésben kiemelve

mentioned in dispatches[UK: ˈmen.ʃn̩d ɪn dɪ.ˈspæ.tʃɪz] [US: ˈmen.ʃn̩d ɪn ˌdɪ.ˈspæ.tʃəz]

jelentése

is[UK: ɪz] [US: ˈɪz]

is is

is meant to be …[UK: ɪz ment tuː bi] [US: ˈɪz ˈment ˈtuː bi]

jelentések

reports[UK: rɪ.ˈpɔːts] [US: rə.ˈpɔːrts]

jelentésmagyarázat főnév

glossology noun
[UK: ɡlɒ.ˈsɒ.lə.dʒɪ] [US: ɡlɑː.ˈsɑː.lə.dʒe]

jelentést tesz ige

report verb
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

jelentést tesz (vmről)

report on something[UK: rɪ.ˈpɔːt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ri.ˈpɔːrt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

report upon something[UK: rɪ.ˈpɔːt ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ri.ˈpɔːrt ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

jelentéstan főnév

semantics noun
[UK: sɪ.ˈmæn.tɪks] [US: sə.ˈmæn.tɪks]

semasiology noun
[UK: sɪ.ˌmeɪ.sɪ.ˈɒ.lə.dʒɪ] [US: sɪ.ˌmeɪ.sɪ.ˈɑː.lə.dʒiː]

jelentéstan főnév
nyelvt

sematology noun
[UK: sˌemətˈɒlədʒi] [US: sˌemətˈɑːlədʒi]

jelentéstani melléknév

semantic adjective
[UK: sɪ.ˈmæn.tɪk] [US: sə.ˈmæn.tɪk]

jelentéstani melléknév
nyelvt

semasiological adjective
[UK: sˌeməsɪəlˈɒdʒɪkəl] [US: sˌeməsɪəlˈɑːdʒɪkəl]

jelentéstörténet főnév

sense-history noun
[UK: sens ˈhɪ.str̩i] [US: ˈsens hɪ.str̩i]

jelentésváltozat főnév

semantic variant noun
[UK: sɪ.ˈmæn.tɪk ˈveə.rɪənt] [US: sə.ˈmæn.tɪk ˈve.riənt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies