венгерский-английский словарь » izgatottság meaning in английский

венгерскийанглийский
izgatottság főnév

excitement◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ɪk.ˈsaɪt.mənt]

agitation◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

discomposure◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪs.kəm.ˈpəʊʒ.ə(r)] [US: ˌdɪs.kəm.ˈpoʊʒ.ər]

fever◼◻◻ noun
[UK: ˈfiː.və(r)] [US: ˈfiː.vər]

arousal noun
[UK: ə.ˈraʊz.l̩] [US: ə.ˈraʊz.l̩]

chafing noun
[UK: ˈtʃeɪf.ɪŋ] [US: ˈtʃeɪf.ɪŋ]

commotion noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

exaltation noun
[UK: ˌeɡ.zɔːl.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌeɡ.zɔːl.ˈteɪʃ.n̩]

flurry noun
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

fry noun
[UK: fraɪ] [US: ˈfraɪ]

inquietude noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.tjuːd] [US: ɪn.ˈkwaɪə.tjuːd]

jumpiness noun
[UK: ˈdʒʌm.pɪ.nəs] [US: ˈdʒʌm.pɪ.nəs]

perturbation noun
[UK: ˌpɜː.tə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌpər.tər.ˈbeɪʃ.n̩]

psychosis noun
[UK: saɪˈk.əʊ.sɪs] [US: saɪˈko.ʊ.sɪs]

ruffle noun
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

tumultuousness noun
[UK: tju(ː)ˈmʌltjʊəsnəs ] [US: ˌtuˈmʌlʧuəsnəs ]

twitter noun
[UK: ˈtwɪ.tə(r)] [US: ˈtwɪ.tər]

twittering noun
[UK: ˈtwɪ.tər.ɪŋ] [US: ˈtwɪ.tər.ɪŋ]

izgatottság (agitatio, excitatio, stimulatio) főnév

emotion◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈməʊʃ.n̩] [US: ɪˈmo.ʊʃ.n̩]

flutter noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

throes noun
[UK: θrəʊz] [US: θroʊz]

izgatottság (excitatio) főnév

excitation noun
[UK: ˌek.saɪ.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌek.saɪ.ˈteɪ.ʃən]

izgatottság (irritatio) főnév

fret (stew, sweat, lather, swither) noun
[UK: fret] [US: ˈfret]

izgatottságok

psychoses[UK: saɪˈk.əʊ.siːz] [US: saɪˈko.ʊ.siːz]

beteges izgatottság főnév

hysteria◼◻◻ noun
[UK: hɪ.ˈstɪə.rɪə] [US: ˌhɪ.ˈste.riə]

vk izgatottságának ragadós volta

infection of one's excitement[UK: ɪn.ˈfek.ʃn̩ əv wʌnz ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ˌɪn.ˈfek.ʃn̩ əv wʌnz ɪk.ˈsaɪt.mənt]

vk izgatottságának ragályos volta

infection of one's excitement[UK: ɪn.ˈfek.ʃn̩ əv wʌnz ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ˌɪn.ˈfek.ʃn̩ əv wʌnz ɪk.ˈsaɪt.mənt]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies