венгерский-английский словарь » hivatkozik meaning in английский

венгерскийанглийский
hivatkozik ige

adduce verb
[UK: ə.ˈdjuːs] [US: ə.ˈdjuːs]

plead (pled, pled) verb
[UK: pliːd pled pled] [US: ˈpliːd ˈpled ˈpled]

quote verb
[UK: kwəʊt] [US: kwoʊt]

refer verb
[UK: rɪ.ˈfɜː(r)] [US: rə.ˈfɝː]

refer to verb
[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː]

hivatkozik (vmre)

advert verb
[UK: ˈæd.vɜːt] [US: ˈæd.vərt]

allude to something[UK: ə.ˈluːd tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈluːd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

instance verb
[UK: ˈɪn.stəns] [US: ˈɪn.stəns]

refer to something[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

hivatkozik egy könyvre

make reference to a book[UK: ˈmeɪk ˈre.frəns tuː ə bʊk] [US: ˈmeɪk ˈre.fə.rəns ˈtuː ə ˈbʊk]

hivatkozik szaktekintélyre ige

cite verb
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

hivatkozik v előhoz ige

adduce verb
[UK: ə.ˈdjuːs] [US: ə.ˈdjuːs]

egy forrásra hivatkozik

refer to a source[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ə sɔːs] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː ə ˈsɔːrs]

jogszerűségére hivatkozik főnév

avowry noun
[UK: əvˈaʊri] [US: əvˈaʊri]

magasabb rangjára hivatkozik

pull one's rank[UK: pʊl wʌnz ræŋk] [US: ˈpʊl wʌnz ˈræŋk]

okiratra hivatkozik

refer to a document[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ə ˈdɒ.kjʊ.ment] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː ə ˈdɑː.kjə.ment]

tapasztalatlanságára hivatkozik

plead the baby act[UK: pliːd ðə ˈbeɪ.bi ækt] [US: ˈpliːd ðə ˈbeɪ.bi ˈækt]

tekintélyekre hivatkozik

speak by the book[UK: spiːk baɪ ðə bʊk] [US: ˈspiːk baɪ ðə ˈbʊk]

tekintélyre hivatkozik

speak by the book[UK: spiːk baɪ ðə bʊk] [US: ˈspiːk baɪ ðə ˈbʊk]

tudatlanságára hivatkozik

plead ignorance[UK: pliːd ˈɪɡ.nə.rəns] [US: ˈpliːd ˈɪɡ.nə.rəns]

tárgyat terhelő zálogjogra hivatkozik főnév

avowant noun
[UK: əvˈaʊɒnt] [US: əvˈaʊɑːnt]

tényre hivatkozik

refer to a fact[UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ə fækt] [US: rə.ˈfɝː ˈtuː ə ˈfækt]

valamire hivatkozik valami szerint

according to[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː]

vki becsületérzésére hivatkozik

put somebody on his mettle[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɒn hɪz ˈmet.l̩] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈhɪz ˈmet.l̩]

vknek a nagylelkűségére hivatkozik

make an appeal to somebody's generosity[UK: ˈmeɪk ən ə.ˈpiːl tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌdʒe.nə.ˈrɒ.sɪ.ti] [US: ˈmeɪk ˈæn ə.ˈpiːl ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌdʒe.nə.ˈrɑː.sə.ti]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies