венгерский-английский словарь » határoz meaning in английский

венгерскийанглийский
határoz ige

decide◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈsaɪd] [US: də.ˈsaɪd]

determine◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪn] [US: də.ˈtɝː.mən]

conclude◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

decree◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈkriː] [US: dɪ.ˈkriː]

come to a decision verb
[UK: kʌm tuː ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˈkəm ˈtuː ə də.ˈsɪʒ.n̩]

destine verb
[UK: ˈde.stɪn] [US: ˈde.stɪn]

határoz (vmben)

decide on something[UK: dɪ.ˈsaɪd ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈsaɪd ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

decide upon something[UK: dɪ.ˈsaɪd ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈsaɪd ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

határoz (vm)lyen ügyben

decide on something[UK: dɪ.ˈsaɪd ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈsaɪd ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

decide upon something[UK: dɪ.ˈsaɪd ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈsaɪd ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

határoz vk nélkül

have somebody's mind made up for somebody[UK: həv ˈsəm.ˌbɑː.di maɪnd ˈmeɪd ʌp fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmaɪnd ˈmeɪd ʌp ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

határoz vk sorsáról

decide somebody's fate[UK: dɪ.ˈsaɪd ˈsəm.ˌbɑː.di feɪt] [US: də.ˈsaɪd ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪt]

határozat főnév

decision◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: də.ˈsɪʒ.n̩]

order◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

regulation◼◼◻ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

resolution◼◼◻ noun
[UK: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

decree◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈkriː] [US: dɪ.ˈkriː]

resolve◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɒlv] [US: ri.ˈzɑːlv]

vote◼◻◻ noun
[UK: vəʊt] [US: voʊt]

deliverance noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.rəns] [US: də.ˈlɪ.və.rəns]

well-considered noun
[UK: wel kən.ˈsɪ.dəd] [US: ˈwel kən.ˈsɪ.dərd]

határozat céljából a kongresszus elé terjesztett

presented to the congress for action[UK: prɪ.ˈzen.tɪd tuː ðə ˈkɒŋ.ɡres fɔː(r) ˈæk.ʃn̩] [US: pri.ˈzen.təd ˈtuː ðə ˈkɑːŋ.ɡrəs ˈfɔːr ˈæk.ʃn̩]

határozat jogoktól és vagyontól való megfosztásra

bill of attainder[UK: bɪl əv ə.ˈteɪn.də(r)] [US: ˈbɪl əv ə.ˈteɪn.dər]

határozatba megy

pass[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

határozathozatal főnév

decision-making◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈsɪʒ.n̩ ˈmeɪk.ɪŋ] [US: də.ˈsɪʒ.n̩ ˈmeɪk.ɪŋ]

határozati javaslat

draft resolution[UK: drɑːft ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˈdræft ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

határozati javaslatot előterjeszt

put a resolution to the meeting[UK: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ tuː ðə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ ˈtuː ðə ˈmiːt.ɪŋ]

határozati javaslatot szavazásra bocsát

put a resolution to the vote[UK: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ tuː ðə vəʊt] [US: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ ˈtuː ðə voʊt]

határozati javaslatot terjeszt a gyűlés elé

put a resolution to the meeting[UK: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ tuː ðə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈpʊt ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩ ˈtuː ðə ˈmiːt.ɪŋ]

határozatilag kizár

rule out[UK: ruːl ˈaʊt] [US: ˈruːl ˈaʊt]

határozatképes melléknév

quorate◼◼◼ adjective

határozatképes létszámban vannak jelen

form a quorum[UK: ˈfɔːm ə ˈkwɔː.rəm] [US: ˈfɔːrm ə ˈkwɔː.rəm]

have a quorum[UK: həv ə ˈkwɔː.rəm] [US: həv ə ˈkwɔː.rəm]

határozatképesség főnév

quorum◼◼◼ noun
[UK: ˈkwɔː.rəm] [US: ˈkwɔː.rəm]

határozatképességhez szükséges legkisebb létszám főnév

quorum noun
[UK: ˈkwɔː.rəm] [US: ˈkwɔː.rəm]

határozatképtelen esküdtszék

hung jury[UK: hʌŋ ˈdʒʊə.ri] [US: ˈhəŋ ˈdʒʊ.ri]

határozatképtelenség miatt értekezletet elnapol

count out the house[UK: kaʊnt ˈaʊt ðə ˈhaʊs] [US: ˈkaʊnt ˈaʊt ðə ˈhaʊs]

határozatlan melléknév

indefinite◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈde.fɪ.nət] [US: ˌɪn.ˈde.fə.nət]

indeterminate◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət] [US: ˌɪn.də.ˈtɝː.mə.nət]

indecisive◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv] [US: ˌɪn.də.ˈsaɪ.sɪv]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies