венгерский-английский словарь » házaló meaning in английский

венгерскийанглийский
házaló főnév

battler◼◼◼ noun
[UK: ˈbæt.lə] [US: ˈbæt.lə]

peddler◼◼◼ noun
[UK: ˈped.lə(r)] [US: ˈped.lər]

hawker◼◻◻ noun
[UK: ˈhɔːkə(r)] [US: ˈhɒkər]

peddling◼◻◻ noun
[UK: ˈped.l̩.ɪŋ] [US: ˈped.l̩.ɪŋ]

pedlar◼◻◻ noun
[UK: ˈped.lə(r)] [US: ˈped.lər]

cadger noun
[UK: ˈkæ.dʒə(r)] [US: ˈkæ.dʒər]

canvasser noun
[UK: ˈkæn.və.sə(r)] [US: ˈkæn.və.sər]

higgler noun
[UK: ˈhɪ.ɡlə] [US: ˈhɪ.ɡlər]

huckster noun
[UK: ˈhʌk.stə(r)] [US: ˈhʌk.stər]

peripatetic noun
[UK: ˌpe.rɪ.pə.ˈte.tɪk] [US: ˌpe.rə.pə.ˈte.tɪk]

piepowder noun
[UK: pˈiːpaʊdə] [US: pˈiːpaʊdɚ]

tranter noun
[UK: ˈtræn.tə(r)] [US: ˈtræn.tər]

házaló kereskedés főnév

hucksterism noun
[UK: ˈhʌkstərɪz(ə)m ] [US: ˈhʌkstərɪz(ə)m ]

házaló kereskedő

roadman, roadmen[UK: ˈrəʊd.mæn ˈrəʊd.men] [US: ˈroʊd.mæn ˈroʊd.men]

házaló kofa főnév

hucksteress noun
[UK: hˈʌkstərəs] [US: hˈʌkstɚrəs]

házaló áruja

pedlary[UK: ˈped.lə.rɪ] [US: ˈped.lə.riː]

házaló árus

chap[UK: tʃæp] [US: ˈtʃæp]

chapman, chapmen[UK: ˈtʃæp.mən ˈtʃæp.mən] [US: ˈtʃæp.mən ˈtʃæp.mən]

packman, packmen[UK: ˈpæk.mən] [US: ˈpæk.mən]

peripatetic[UK: ˌpe.rɪ.pə.ˈte.tɪk] [US: ˌpe.rə.pə.ˈte.tɪk]

házaló árus vándorárus

chapman, chapmen[UK: ˈtʃæp.mən ˈtʃæp.mən] [US: ˈtʃæp.mən ˈtʃæp.mən]

házaló árus zsibárus főnév

hucksterer noun
[UK: ˈhʌkstərə ] [US: ˈhʌkstərər ]

házaló ügynök

canvasser noun
[UK: ˈkæn.və.sə(r)] [US: ˈkæn.və.sər]

roadman, roadmen[UK: ˈrəʊd.mæn ˈrəʊd.men] [US: ˈroʊd.mæn ˈroʊd.men]

házalókereskedés főnév

huckstery noun
[UK: hˈʌkstəri] [US: hˈʌkstɚri]

bennszülött házaló kereskedő (India)

box-wallah[UK: bɒks ˈwɒ.lə] [US: ˈbɑːks ˈwɒ.lə]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies