венгерский-английский словарь »

háttérbe szorít означает в английский

венгерскийанглийский
háttérbe szorít

overshadow [overshadowed, overshadowed, overshadowing, overshadows]◼◼◼ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈʃæ.dəʊ] [US: ˈovər.ˈʃædo.ʊ]

adumbrate [adumbrated, adumbrated, adumbrating, adumbrates] verb
[UK: ˈæ.dəm.breɪt] [US: ˈæ.dəm.breɪt]

de-emphasize [de-emphasized, de-emphasized, de-emphasizing, de-emphasizes] verb
[UK: də ˈem.fə.saɪz] [US: ˈdiː ˈem.fə.ˌsaɪz]

efface [effaced, effaced, effacing, effaces] verb
[UK: ɪ.ˈfeɪs] [US: ə.ˈfeɪs]

overtop [overtopped, overtopped, overtopping, overtops] verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈtɒp] [US: ˌoʊv.ə.ˈtɑːp]

underplay [underplayed, underplayed, underplaying, underplays] verb
[UK: ˌʌn.də.ˈpleɪ] [US: ən.dər.ˈpleɪ]

up-stage [up-staged, up-staged, up-staging, up-stages] verb
[UK: ʌp steɪdʒ] [US: ʌp ˈsteɪdʒ]

play down[UK: ˈpleɪ daʊn] [US: ˈpleɪ ˈdaʊn]

put into the shade[UK: ˈpʊt ˈɪn.tə ðə ʃeɪd] [US: ˈpʊt ˌɪn.ˈtuː ðə ˈʃeɪd]

throw into the shade[UK: ˈθrəʊ ˈɪn.tə ðə ʃeɪd] [US: ˈθroʊ ˌɪn.ˈtuː ðə ˈʃeɪd]

háttérbe szorít (vmit) ige

de-emphasize something verb
[UK: də ˈem.fə.saɪz ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdiː ˈem.fə.ˌsaɪz ˈsʌm.θɪŋ]

háttérbe szorítás főnév

effacement noun
[UK: ɪ.ˈfeɪ.smənt] [US: ɪ.ˈfeɪ.smənt]

You can find it in:

венгерскийанглийский